Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wielkopolskie. Pieniądze na edukację

Wielkopolskie. Pieniądze na edukację fotolia.pl

Do 23 sierpnia samorządy wielkopolskie z subregionów: Leszczyńskiego, Konińskiego, Gnieźnieńskiego, Pilskiego, objęte tzw. mandatami terytorialnymi, mają czas na zgłoszenie swoich wniosków w konkursie ogłoszonym przez zarząd województwa w ramach działania 8.1 Kształcenie ogólne, wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Katalog możliwości obejmuje sześć typów projektów:

  1. Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty (w tym specjalnych) poprzez m.in: doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu);
  2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), poprzez m.in.: realizację projektów edukacyjnych, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;
  3. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami) np.: dodatkowe zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, doposażenie szkół i placówek systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym;
  4. Wsparcie nauczycieli m.in.: w ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami zdolnymi (wyłącznie jako jeden z elementów projektu);
  5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3);
  6. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkół (np. instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki sektora publicznego działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia), angażujących społeczność szkolną i lokalną mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu systemu oświaty przez ucznia i tworzenie bezpiecznego środowiska nauczania (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).

Ile można pozyskać?

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków projektu kwalifikowanych do refundacji wynosi 95 proc. Ogólna kwotę przeznaczona na wsparcie wniosków zgłoszonych w z subregionów 3,2 mln zł, w tym 2,8 mln z Europejskiego Fundusz Społecznego. Podzielono ją na poszczególne subregiony. Więcej na temat konkursu można dowiedzieć się tutaj.

Sob., 10 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża