Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasada przejrzystości a „ujęcie” projektu w dokumencie

Zasada przejrzystości a „ujęcie” projektu w dokumencie fotolia.pl

Przesłanką decydującą o przyznaniu punktów w ramach kryterium „Strategiczne znaczenie projektu” było ujęcie projektu w Programie Rozwoju Kultury Województwa na lata 2017- 2020. Skarżąca rozumiała „ujęcie” jako wymienienie w tym Programie, natomiast Zarząd Województwa podnosił, że kluczowy dla uzyskania punktów w ramach przedmiotowego kryterium był rozdział 6.4 tego dokumentu pn. „Projekty strategiczne dla Województwa w obszarze kultury”, gdzie jako rekomendowane działania dla regionu w obszarze polityki kulturalnej wymieniono konkretne projekty mające strategiczne znaczenie dla województwa. WSA przyznał jednak rację Skarżącej.

Jak przypomniał Sąd, przychylając się do argumentów Skarżącej, w art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej zawarto zasady ogólne dotyczące wszystkich trybów wyłaniania projektów do dofinansowania, tj.: przejrzystość, rzetelność, bezstronność wyboru projektów oraz równość wnioskodawców w dostępie do informacji o zasadach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Zasada równego dostępu do pomocy nakłada na instytucje odpowiedzialne za realizację zadań polityki rozwoju obowiązek równego traktowania wszystkich beneficjentów pomocy oraz formułuje zakaz jakiegokolwiek faworyzowania lub dyskryminowania niektórych z nich. Naruszenie którejkolwiek z zasad wymienionych w art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej – stanowi naruszenie zasady równego dostępu do pomocy.

Jeśli idzie o zasadę przejrzystości reguł oceny projektów, to w opinii WSA ma ona charakter instrumentalny w stosunku do zasady równości, formułując wobec instytucji zarządzającej nakaz jasnego, precyzyjnego i dostępnego dla wszystkich wnioskodawców (beneficjentów) określenia kryteriów kwalifikowania projektów. Przejrzystość realizuje się przede wszystkim w obowiązku powszechnie dostępnej i pełnej informacji o trybie i warunkach wyboru projektów. W ramach zasady przejrzystości należy ustalić jednoznaczne warunki i zasady postępowania w przedmiocie wyboru projektu. Jednoznacznym postanowieniem z kolei jest takie, które jest wyraźne, ma jedno znaczenie, dopuszczając jedną tylko interpretację. Rzetelność związana jest z ustanowieniem jasnych i zrozumiałych dla wnioskodawców kryteriów wyboru projektów, zgodności postępowania właściwej instytucji z ustanowionymi w danym trybie regułami oraz wszechstronnym uzasadnieniem wyboru.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2019 r., I SA/Go 101/19

Źródło: CBOSA

Pt., 24 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel