Krajowa Rada RIO o zmianach w prawie

Krajowa Rada RIO o zmianach w prawie fotolia.pl

Sejmowa komisja kontroli państwowej zapoznała się z raportem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o wnioskach zmian legislacyjnych, przedstawianych przez tę instytucję w latach 2015–2017. W tym okresie Krajowa Rada RIO przedstawiła łącznie 44 wnioski. Jak powiedziała na posiedzeniu komisji przewodnicząca rady, większość tych wniosków niestety nie została zrealizowana. Stąd cześć z nich jest z roku na rok powtarzana. Podobnie ma być i tym razem, tj. w sprawozdaniu rady za rok 2018.

Zdecydowana większość wniosków dotyczyła zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego i aspektów funkcjonowania ustawy o finansach publicznych. Tu rada RIO apelowała m.in. o nowelizację art. 243-244, ponieważ w opinii ekspertów RIO konstrukcja wskaźnika zadłużania miała wpływ na ograniczenie możliwości pozyskiwania kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych, przede wszystkim na wkład własny niezbędny do realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Konsekwencją tej sytuacji jest niepokojące zjawisko pozyskiwania przez samorządy pieniędzy poprzez tzw. niestandardowe instrumenty finansowe. Z tą tematyka wiążą inne wnioski RIO, m.in. rezygnacja z obowiązku opiniowania przez regionalne izby obrachunkowe możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez JST w uchwale budżetowej, czy apele o wzmocnienie pozycji skarbnika.

Ale nie tylko powyższe kwestie zgłaszane były przez izby. W latach 2015-2017 apelowano o zniesienie obowiązku podatkowego gmin w podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku leśnego; zmianę przepisów regulujących dofinansowanie przez powiaty straży pożarnych; inwentaryzację mienia JST; rozliczanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zmiany w przepisach o tzw. zamówieniach in house; udzielania przez samorządy dotacji niepublicznym podmiotom edukacyjnym, a nawet zmianę przepisów dotyczących finansowania bibliotek. Przedmiotem postulatów legislacyjnych środowiska były także same izby i ich funkcjonowanie. Jak w przypadku wniosku, by w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych dodać przepis o karze grzywny dla każdego, kto uchyla się od obowiązku udzielenia regionalnej izbie obrachunkowej informacji; czy w przypadku wnioskowania o odstąpienie od obowiązku opiniowania przez izby uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Pt., 26 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża