Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019 fotolia.pl

„Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” skeirowany jest na rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Inwestycje dotyczą budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej.

Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do wydatkowania na realizację Programu w roku 2019 wynosi 20 mln zł.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:

 1. Jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
 2. Stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 3. Spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego

Dofinansowaniem w ramach Programu objęte mogą być zadania inwestycyjne polegające na przebudowie, remoncie lub inwestycjach obiektów sportowych w ramach następujących obszarów:

 1. Inwestycje realizowane na potrzeby sportów włączonych do programu igrzysk olimpijskich;
  • baza sportowa Centralnego Ośrodka Sportu (Ośrodki Przygotowań Olimpijskich), jako główne zaplecze szkoleniowo-treningowe dla kadry narodowej;
  • baza sportowa polskich związków sportowych, służąca realizacji programu centralnego szkolenia sportowego oraz organizacji imprez sportowych rangi mistrzowskiej;
  • infrastruktura sportowa szkół mistrzostwa sportowego w zakresie obiektów zgodnych z profilem sportowym szkoły oraz innych obiektów sportowych, niezbędnych dla prowadzonego szkolenia;
  • infrastruktura sportowa akademii wychowania fizycznego w zakresie obiektów specjalistycznych umożliwiających szkolenie zawodników oraz przygotowanie kadry instruktorsko-trenerskiej;
  • zadania inwestycyjne Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego;
  • inne obiekty infrastruktury sportowej ważne dla rozwoju bazy sportu wyczynowego, w szczególności realizowane w dużych aglomeracjach miejskich, umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy.
 2. Zaleca się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących planowanych zadań inwestycyjnych oraz udokumentowanie ich przebiegu i wyników, w celu:
  • optymalizacji zakresu rzeczowego oraz układu funkcjonalnego obiektu,
  • uzyskania akceptacji społecznej dla realizowanego przedsięwzięcia, w szczególności w gronie odbiorców końcowych (zawodników, trenerów, uczniów, przyszłych zarządzających obiektem, pozostałych użytkowników).

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, z wyjątkiem:

 1. Zadań inwestycyjnych dotyczących szkoły mistrzostwa sportowego, w zakresie obiektów sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia sportowego – do 70% wydatków kwalifikowanych, 
 2. Zadań inwestycyjnych realizowanych przez akademie wychowania fizycznego – do 70% wydatków kwalifikowanych,
 3. Zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucję gospodarki budżetowej – Centralny Ośrodek Sportu lub Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy – do 99% wydatków kwalifikowanych

Procedura ubiegania się o dofinansowanie jest dwuetapowa:

 • I etap - zgłoszenie do planu wieloletniego.
 • II etap - zgłoszenie do planu rocznego.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu zadania do Planu Rocznego, wnioskodawca składa do Ministra wniosek inwestycyjny. Wnioski inwestycyjne składa się do 1 lipca 2019 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). O terminie złożenia wniosku, każdy wnioskodawca zostanie poinformowany wraz z przesłaniem informacji o zakwalifikowaniu zadania do Planu Rocznego.

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Źródło: www.msit.gov.pl

Czw., 14 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś