Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przesunięcie pełnej elektronizacji zamówień publicznych

Przesunięcie pełnej elektronizacji zamówień publicznych fotolia.pl

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że 22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1603 została ogłoszona ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Celem wprowadzanych zmian w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), jest dostosowanie oraz doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych, stanowiących wdrożenie przepisów dyrektyw unijnych z zakresu zamówień, mianowicie:

  • w art. 2 pkt 17wykreślenie z definicji „środków komunikacji elektronicznej” słowa „faks”, przez co definicja ta będzie tożsama z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • w art. 10a ust. 5doprecyzowanie, że nie wszystkie oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale jedynie te oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolity europejski dokument;
  • w art. 10c ust. 2 doprecyzowanie regulacji w przypadku, gdy wyjątkowo zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu oferty albo części oferty;
  • w art. 131bc ust. 1wprowadzenie możliwości użycia faksu jako jednego z rodzajów środków komunikacji między zamawiającym a wykonawcami w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w związku ze zmianą definicji „środków komunikacji elektronicznej” w art. 2 pkt 17 ustawy Pzp.

Termin wejścia w życie zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych został przewidziany na dzień 18 października 2018 r. i jest skorelowany z obowiązkiem elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne.

Głównym celem projektowanych zmian w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy  ̶ Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1920 i 1579), jest natomiast przesunięcie w czasie obowiązku elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych, z dnia 18 października 2018 r. na dzień 1 stycznia 2020 r. tj. do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług.

Zmiany w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy  ̶  Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zapewnią:

  • zwiększenie szans na lepsze przygotowanie się wykonawców, w szczególności z sektora MŚP, do elektronizacji zamówień, w tym dysponowania przez nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • zwiększenie szans dla mniejszych zamawiających na przygotowanie się do wdrożenia elektronicznych narzędzi do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • zminimalizowanie zagrożenia zmniejszenia ilości ofert składanych w postępowaniach, czy też unieważnienia postępowań z powodu braku ważnych ofert, ze względu na brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego po stronie mniejszych wykonawców.

Termin wejścia w życie zmian w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy  ̶ Prawo zamówień publicznych został przewidziany na dzień 17 października 2018 r.

Szczegółowe omówienie powyższych zmian znajduje się w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dostępnym tutaj.

Źródło: www.uzp.gov.pl 

Niedz., 26 Sp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska