Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Świętokrzyskie: pieniądze na kształcenie zawodowe

Świętokrzyskie: pieniądze na kształcenie zawodowe fotolia.pl

Samorządy świętokrzyskie należące do obszaru strategicznej interwencji "Obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych - obszary wiejskie"  będą mogły niebawem składać swoje projekty rozwijające kształcenie zawodowe. Urząd marszałkowski w Kielcach ogłosił konkurs w ramach poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych świętokrzyskiego RPO. Nabór rozpocznie się 30 marca. Zarząd województwa przeznaczył na konkurs 7,2 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 90 proc. wydatków kwalifikowanych do refundacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowane mogą być projekty odpowiadajace trzem typom:

  1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez: a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno–zawodowego, wsparcia psychologiczno–pedagogicznego; b) doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a); c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b);
  2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez: a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. b lub c); b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a); c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b);
  3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez: a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty; b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy; c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

Więcej na temat konkursu można przeczytać tutaj.

Źródło: 2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

Sob., 3 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża