Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wiosna Funduszy Europejskich - nowe nabory

Wiosna Funduszy Europejskich - nowe nabory fotolia.pl

Programy Regionalne oferują w marcu aż 17 konkursów z obszaru nauka i edukacja, w tym osiem nowych, które rozpoczynają się 30 marca w województwie śląskim.

Można składać projekty na zwiększenie opieki żłobkowej oraz dostępności do edukacji przedszkolnej, a dokładnie na:

 • tworzenie nowych miejsc dla dzieci do lat 3 w formie klubów dziecięcych, żłobków i miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP),
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, w tym doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
 • wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
 • rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące dla dzieci,
 • tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych),
 • zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy

Tego typu wsparcie dostępne jest w województwie mazowieckim, pomorskim, podkarpackim oraz śląskim.

Drugą grupą projektów, do których rozpoczyna się lub trwa nabór (w województwie mazowieckim, zachodniopomorskim, dolnośląskim) są projekty o charakterze edukacyjnym, tj.:

 • kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych (wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych) oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy;
 • doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Warto zwrócić uwagę na nabory, dzięki którym możesz uzyskać wsparcie inwestycyjne w infrastrukturę głównie szkół w celu dostosowania oferty do potrzeb rynku regionalnego i lokalnych rynków pracy oraz przystosowania oferty do kierunków rozwojowych województwa. Działania polegające na tworzeniu i modernizacji pracowni, warsztatów, laboratoriów do praktycznej nauki zawodu, a także rozbudowa czy remont centrów kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ich wyposażenia są dostępne w konkursach w województwie podlaskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim.

Pod koniec lutego otworzył się nabór na projekty dotyczące rozwoju kompetencji nauczycieli w nauczaniu programowania. To inicjatywy skierowane m.in. do nauczycieli szkół podstawowych i  ponadpodstawowych oraz nauczycieli akademickich. O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny, szkoły wyższe czy instytucje publiczne. Na realizację projektu można pozyskać od 20 mln zł do 50 mln zł wsparcia unijnego. 

Jednostki samorządu terytorialnego, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, czy organizacje społeczne mogą skorzystać z szerokiego wsparcia z programów regionalnych na:

 • rozwój usług społecznych na rzecz aktywnej integracji osób niesamodzielnych i starszych (mazowieckie, warmińsko-mazurskie, śląskie):
  a) zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności, 
  b) rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy,
  c) kształcenie opiekunów'
 • wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej (warmińsko-mazurskie),
 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne; tego typu wsparcie jest oferowane w województwie podlaskim i śląskim).

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  przedsiębiorstwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty mogą uzyskać dofinansowanie w konkursach regionalnych związanych z rozwojem gospodarki odpadami komunalnymi lub przeciwdziałaniem degradacji środowiska (zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie).

Projekty mogą dotyczyć m.in.:

 • poprawy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest),
 • tworzenia przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym biodegradowalnych,
 • budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych.

Do projektów związanych z rewitalizacją, aplikować może liczne grono instytucji - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły oraz związki wyznaniowe, spółdzielnie  i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury (lub partnerstwa ww. podmiotów).

Projekty, dla których w marcu trwa nabór w konkursach regionalnych, m.in. w województwie wielkopolskim, lubuskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim czy kujawsko-pomorskim, mogą dotyczyć:

 • budowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji lub remontu: budynków, obiektów znajdujących się na obszarach rewitalizacji, rewitalizacji zabytkowych budynków, w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych;
 • rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych poprzez przebudowę, adaptację lub remont budynków i obiektów zdegradowanych I kultury oraz przestrzeni użyteczności publicznej,  wraz z całym otoczeniem;
 • modernizacji lub renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 Szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Źródło: mii.gov.pl

Niedz., 4 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk