Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co dla JST w ustawie okołobudżetowej?

Co dla JST w ustawie okołobudżetowej? fotolia.pl

Rząd przesłał w ubiegłym tygodniu do Sejmu projekt tzw. ustawy okołobudżetową na rok 2018, zaopiniowany wcześniej pozytywnie przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu izby, po czym posłowie skierowali tekst do komisji finansów publicznych. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu 9 listopada projekt ma być głosowany.

Podwyżki dla nauczycieli

Kluczową kwestią projektu są nakłady na podwyżki dla nauczycieli. W projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. rząd przewidział wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli. Od 1 stycznia 2018 r. będzie to 2,752,92 zł (jak w roku bieżącym), a od 1 maja 2018 r. wynagrodzenie zostanie podwyższone do wysokości 2.890,57 zł. Ustawa okołobudżetowa wprowadza mechanizm tego podwyższenia.

Mniej bezrobotnych, mniej na wsparcie

W piśmie skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także w uzasadnieniu do projektu resort finansów wyjaśnił, że ze względu na niski obecnie poziom bezrobocia zaproponowano wyłączenie w 2018 r. stosowania art. 150g ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, usztywniającego wysokość wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Na tym samym poziomie co w 2017 r. (600 mln zł) pozostaną nakłady funduszu na szkolenia pracowników. Ponadto fundusz finansować będzie kwotą 1,2 mld zł staże lekarskie i specjalizacje pielęgniarskie.

Mrożenie prawie powszechne

W projekcie m.in. zamrożono co do zasady na poziomie roku bieżącego wynagrodzenia w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych. Ale nie dotyczy ono m.in. wynagrodzeń w ramach programów finansowanych z funduszy unijnych w części finansowanej lub refundowanej z tych funduszy. W projekcie zaproponowano również zamrożenie funduszu świadczeń socjalnych na poziomie obowiązującym w roku bieżącym. W przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podstawą naliczania odpisu będzie kwota w wysokości 3.161,77 zł.

Motywowanie pracowników urzędów pracy

Projekt nowelizuje m.in. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dodano przepisy dotyczące regulacji finansowania wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowych urzędów pracy (6 proc. kwoty programów) oraz nagród dla nich (2 proc. kwoty przeznaczonej na programy). Jak czytamy w uzasadnieniu, celem przewidzianej zmiany jest zachowanie ciągłości proefektywnościowego systemu wspierania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy przy zachowaniu powiązania pomiędzy przekazywaną kwotą środków, uzyskiwaną efektywnością działań urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Celem jest wprowadzenie mechanizmu "motywującego do realizacji programów centralnych finansowanych ze środków rezerwy ministra właściwego do spraw pracy, co oznacza również zachętę do objęcia aktywizacją większej liczby bezrobotnych oraz realizacji zadań bezpośrednio związanych z bieżącą polityką rządu". Autorzy zachęcają, że więcej wydanych pieniędzy, to również wyższe wynagrodzenia i gratyfikacje dla kadry powiatowych urzędów pracy. Jak podkreślono, należy zauważyć, że uzależnienie wysokości wsparcia wynagrodzeń od kwoty na realizację programów jest mechanizmem racjonalnym i celowym. Wyższe kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone na aktywną politykę rynku pracy oznaczają w praktyce więcej osób bezrobotnych objętych aktywizacją, a co za tym idzie więcej pracy dla pracowników powiatowych urzędów pracy. Dodatkowo zapisy doprecyzowujące przeznaczenie przekazywanych przez ministra pracy służyć będą ograniczeniu zastępowania środków budżetu samorządu powiatu, przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy, środkami Funduszu Pracy.

Zapasy Funduszu Pracy na dokształcanie nauczycieli i dyżury aptek?

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdy opiniowany był m.in. projekt ustawy okołobudżetowej, przedstawiciele korporacji samorządowych odnotowali, że w ubiegłym roku przychody Funduszu Pracy wyniosły 12,1 mld zł, tj. o 1 mld więcej niż planowano. A na początku roku bieżącego fundusz dysponował ponad 7 mld niewykorzystanych złotych. Ze względu, iż głównym celem funduszu jest wspieranie bezrobotnych, a obecnie sytuacja na rynku pracy się poprawiła, samorządowcy sugerowali inne wykorzystanie pieniędzy. Pojawiły się propozycje dokształcania nauczycieli i dodatkowych dyżurów aptek.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

Sob., 4 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża