Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany Umowy Partnerstwa: polityka społeczna

Zmiany Umowy Partnerstwa: polityka społeczna fotolia.pl

Resort rozwoju przedstawił Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do zaopiniowania nowy projekt zmian w zasadniczym dla wdrażania funduszy unijnych dokumencie, jakim jest Umowa Partnerstwa. Obecna wersja różni się od poprzedniej, datowanej na 18 stycznia i przedstawionej na posiedzeniu Komitetu Umowy Partnerstwa 25 stycznia.

Obowiązek wymiany informacji w gminie i powiecie

W ramach opisu interwencji celu tematycznego nr 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją” napisano, iż finansowanie będzie kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej. Zastosowanie powyższego mechanizmu demarkacji pozwoli na uniknięcie nakładania się wsparcia w ramach CT8 i CT9. Celem zapewnienia koordynacji i komplementarności działań podejmowanych przez podmioty realizujące projekty w celach tematycznych 8 i 9, są one zobowiązane do wzajemnego informowania się o działaniach podejmowanych na danym obszarze (gmina / powiat). Aby zapewnić pełen pakiet działań skierowanych do osób oddalonych od rynku pracy, uczestnicy projektów z zakresu aktywnej integracji będą mieli możliwość skorzystania z instrumentów aktywnej polityki rynku pracy w projektach realizowanych w CT8. Dopisano, iż oprócz wcześniej określonych sposobów realizacji założeń interwencji planowana jest realizacja działań o charakterze pilotażowym, polegających na budowie systemu instytucjonalnego z kompleksowymi programami rehabilitacji społecznej, zawodowej, psychologicznej i medycznej osób z niepełnosprawnościami w celu ich trwałej integracji z rynkiem pracy.

Oba tryby możliwe

W nowej wersji zmian dopisano, iż w przypadku projektów realizowanych na rzecz grupy docelowej ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i w regionalnych programach operacyjnych nabór projektów może następować zarówno w trybie pozakonkursowym, jak i konkursowym. Zgodnie ze schematem określonym w wytycznych ministerstwa dotyczących włączenia społecznego.

W zakresie realizacji projektów dodano, iż możliwe będzie wspieranie rozwoju zintegrowanych usług zdrowotnych i społecznych. Podejmowane w ramach przedsięwzięć działania na rzecz rozwoju usług każdorazowo mają uwzględniać analizę trendów demograficznych i potrzeb w zakresie poszczególnych usług i grup docelowych, również w ujęciu terytorialnym.

Ważna zasada horyzontalna - deinstytucjonalizacja

Wśród tzw. zasad horyzontalnych polityki spójności, pojawiła się nowa. Głosi ona, iż we wszystkich inwestycjach w zakresie infrastruktury społecznej i zdrowotnej uwzględniania będzie w odpowiedni sposób zasada deinstytucjonalizacji. W szczególności oznacza to wprowadzanie w ramach projektów takich elementów jak: przesuwanie zasobów z instytucji do społeczności lokalnej, wsparcie instytucji działających w lokalnej społeczności aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami, przygotowywanie zindywidualizowanych programów wsparcia dla uczestników projektów. Instytucje zarządzające i pośredniczące mają dołożyć należytej staranności, aby przygotowywane i realizowane przedsięwzięcia były zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji. W nowej wersji projektu zmian dopisano również, iż w ramach interwencji celu dziewiątego podejmowane będą działania wspierające instytucje, w szczególności jednostki organizacyjne JST, oraz ich pracowników w procesie deinstytucjonalizacji i umożliwiające im przygotowanie się do tego procesu.

Pt., 17 Mrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża