Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wykluczenie wykonawcy naruszającego obowiązki zawodowe

Wykluczenie wykonawcy naruszającego obowiązki zawodowe fotolia.pl

W brzmieniu art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp wskazano, iż wykluczeniu w ramach tej fakultatywnej przesłanki podlegają wykonawcy, którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Zastosowanie, nawet fakultatywnej przesłanki wykluczenia, winno być poprzedzone poczynionymi przez podmiot zamawiający ustaleniami, co do okoliczności faktycznych leżących u podstaw działań lub zaniechań wykonawcy, wpisujących się w hipotezę normy prawnej ujętej w treści art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp. Niedopuszczalne jest bowiem, na co wskazał Odwołujący i który to pogląd Izba w niniejszym składzie podziela, jakiekolwiek automatyczne działanie oparte jedynie na powzięciu informacji, iż doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę. Wskazać w tym miejscu również należy, że powyższy przepis jest bardziej rozbudowany niż uchylone art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp i już tylko z tego powodu powinno dojść do jednoznacznego ustalenia zaistnienia wszystkich przesłanek w nim ujętych.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20 grudnia 2016 r. (KIO 2335/16)

Źródło: uzp.gov.pl

Pon., 20 Mrz. 2017 0 Komentarzy
Marcin Maksymiuk
Redaktor Marcin Maksymiuk