Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Eurofundusze 2014-2020: wsparcie zatrudnienia

Eurofundusze 2014-2020: wsparcie zatrudnienia fotolia.pl

Wśród priorytetów UE na najbliższy okres polityki spójności widać wyraźnie dwa kluczowe filary. Elementem jednego z nich jest wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. Wiodącym dokumentem strategicznym dla kierunków interwencji funduszy będzie Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Wsparcie funduszy europejskich w okresie 2014-2020 w Polsce skupiać się będą na poniższych czynnikach:

  • wsparciu osób młodych w procesie przejścia z edukacji do zatrudnienia (m.in. wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego; wsparcie w procesie poszukiwania pracy po zakończeniu edukacji oraz w pierwszym etapie zatrudnienia, wsparcie w zakresie łączenia edukacji z pracą);
  • tworzeniu warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych, m.in. poprzez wsparcie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi i osobami starszymi;
  • wsparcie osób pozostających bez pracy (m.in. diagnozowanie potrzeb, podniesienie/zmiana kwalifikacji zawodowych, wsparcie w znalezieniu zatrudnienia oraz wsparcie na początkowym etapie zatrudnienia);
  • realizacji polityki aktywnego starzenia się na rynku pracy i poza nim (poprzez m.in. zwiększenie uczestnictwa osób po 50. roku życia w kształceniu i szkoleniu oraz lepsze dostosowanie kwalifikacji i kompetencji do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wykorzystanie nowoczesnych technologii w dostępie do usług dla osób starszych, poprawę stanu zdrowia oraz wsparcie w zakresie nabywania nowych kwalifikacji i zatrudnienia na wszystkich etapach życia zawodowego, wsparcie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za dostarczanie i świadczenie usług zdrowotnych, tworzenie i organizację przestrzeni dla osób starszych);
  • wspieraniu tworzenia miejsc pracy (m.in. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, przedsiębiorczości społecznej oraz samozatrudnienia poprzez poprawę dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, przygotowanie przedsiębiorstw do zmian, doradztwo dla osób prowadzących działalność gospodarczą, rozwój tzw. białych i zielonych miejsc pracy);
  • ułatwianiu różnicowania działalności i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich i zależnych od rybactwa; wsparciu dla osób wychodzących z rolnictwa i rybactwa, na podstawie analiz potrzeb i potencjałów regionalnych i lokalnych rynków pracy w zgodzie ze strategiami „smart specialization”;
  • modernizacji instytucji rynku pracy – m.in. poprzez poprawę jakości świadczonych usług, poprawę efektywności struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania, rozwój współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, a także instytucjami pomocy społecznej;
  • działaniach z zakresu profilaktyki oraz wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia chorób o największym wpływie na aktywność zawodową, w tym wsparcie kadr medycznych (działania w tym obszarze podejmowane będą na podstawie "Polityki w zakresie ochrony zdrowia".

Jakie pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie zatrudnienia? Łącznie z walką ubóstwem i finansowaniem edukacji, na cały blok na Mazowszu przypadnie 35-50 proc. alokacji (głównie EFS), a w pozostałych regionach 20-25 proc.

oprac. na podstawie "Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Założenia Umowy Partnerstwa", MRR 2012.11.16

Pon., 3 Gr. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża