Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych fotolia.pl

Od 21 października do 20 listopada br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.8 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,­
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,­
 • podmioty wymienione wart. 3 ust. 2 i3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące działania:

 1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez :
  1. wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym ośrodków wsparcia np.: dziennych domów pomocy, klubów samopomocy,
  2. wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych,
  3. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób starszych, dowożenie posiłków),
  4. wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.
 2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej, m.in. poprzez:
  1. tworzenie krótkookresowych miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych (wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) albo sfinansowanie usługi opiekuńczej,
  2. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne do sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych ,
  3. finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w celu aktywizacji społecznej osób,
  4. kształcenie, w tym szkolenia, praktyki i wymiana doświadczeń dla opiekunów nieformalnych, potrzebnych do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  5. finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej.
 3. Tworzenie miejsc opieki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową.
 4. Wsparcie dla usług mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego poprzez:
  1. tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych/wspomaganych, w tym miejsc krótkookresowego pobytu,
  2. sfinansowanie form pomocy w postaci mieszkania chronionego/wspieranego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 816 836,59 PLN, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 94%.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RPO Województwa Podkarpackiego

Pt., 25 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba