Dokumentacja dyspozytorni medycznej

Dokumentacja dyspozytorni medycznej fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem dokumentacje dyspozytorni medycznej stanowią: karta obsługi zgłoszenia, karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego oraz karta zlecenia wylotu lotniczego zespołu ratownictwa medycznego.

Karta obsługi zgłoszenia, zawiera: oznaczenie dyspozytorni medycznej, numer zgłoszenia, numer zdarzenia, sposób wezwania określony na podstawie formy wpływu zgłoszenia do dyspozytorni medycznej, adres lub informacje o lokalizacji miejsca zdarzenia w tym współrzędne geograficzne, jeżeli są możliwe do pozyskania, powód wezwania zespołu ratownictwa medycznego, istotne informacje z wywiadu medycznego przeprowadzonego przez dyspozytora medycznego, dane osoby, której zgłoszenie dotyczy, dane wzywającego, powód zamknięcia zgłoszenia, informację o powiadomieniu innych służb, oznaczenie daty oraz godziny, minuty i sekundy w systemie 24–godzinnym poszczególnych etapów realizacji zgłoszenia i zdarzenia oraz kod dyspozytora przyjmującego obsługującego zgłoszenie.

Karta zlecenia wyjazdu i karta zlecenia wylotu zawierają: oznaczenie zespołu ratownictwa medycznego zadysponowanego do zdarzenia, oznaczenie kodu pilności wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, adnotację o decyzji podjętej przez dyspozytora wysyłającego o użyciu przez zespół ratownictwa medycznego sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej w trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia,  informację o składzie osobowym zespołu ratownictwa medycznego oraz funkcji poszczególnych członków tego zespołu, imię (imiona) i nazwisko kierującego akcją medyczną, a w przypadku zmiany kierującego akcją medyczną, oznaczenie daty oraz godziny, minuty i sekundy w systemie 24-godzinnym dokonania tej zmian, oznaczenia daty oraz godziny, minuty i sekundy w systemie 24–godzinnym poszczególnych etapów realizacji zgłoszenia i zdarzenia, identyfikator pojazdu będący numerem rejestracyjnym pojazdu, rozpoznanie ustalone według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja Dziesiąta, informację o wyznaczeniu strefy zagrożenia, informację o sposobie zakończenia realizacji zlecenia wyjazdu lub wylotu przez zespół ratownictwa medycznego, dotyczącą pozostawienia pacjenta w miejscu zdarzenia lub przekazania go przez zespół ratownictwa medycznego do podmiotu leczniczego lub innemu zespołowi ratownictwa medycznego, Policji lub straży gminnej, informację o odmowie realizacji karty zlecenia wylotu wraz z określeniem powodu podjęcia takiej decyzji oraz imieniem i nazwiskiem kierownika lotniczego zespołu ratownictwa medycznego, powód odwołania zespołu ratownictwa medycznego, jeżeli dotyczy oraz  kod dyspozytora medycznego obsługującego zdarzenie oznaczenie dyspozytorni medycznej, do której zdarzenie zostało przekazane do realizacji, jeżeli dotyczy.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Z całością rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Sob., 29 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek