Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do dokumentacji medycznej fotolia.pl

Dostęp do dokumentacji medycznej, to fundamentalne prawo każdego pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego. Dość często w praktyce nieprawidłowo realizowane lub utrudniane przez placówki medyczne, stąd warto zapoznać się z prawami jakie nam przysługują! Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej, czy otrzymamy ją niezwłocznie, czy może musimy za nią zapłacić? 

Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Może być ona również udostępniona jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na żądanie osoby uprawnionej. Aby ją otrzymać pacjent lub osoba przez niego upoważniona powinna złożyć do podmiotu leczniczego z którego chciałaby otrzymać dokumentację medyczną - wniosek. Forma wniosku nie musi być wyłącznie pisemna, może przybrać formę ustną bądź zostać przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Udostępnianie dokumentacji medycznej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, tzn. możliwie jak najszybciej. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie może uzależniać udostępnienia pacjentowi wyników badań diagnostycznych, w tym wykonanych w ramach środków publicznych, od wcześniejszej wizyty u lekarza, który zlecił wykonanie tych badań. Wyniki badań stają się częścią dokumentacji medycznej i podlegają ogólnym zasadom jej udostępniania. upoważnienie o charakterze ogólnym złożone przez pacjenta w jednym podmiocie upoważnia do dostępu do dokumentacji medycznej przechowywanej również w innym podmiocie.

Upoważnienie, które nie obejmuje jedynie konkretnego podmiotu, w którym zostało złożone, powinno być respektowane, a podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązane udostępnić dokumentację medyczną osobie posiadającej upoważnienie od pacjenta. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie może żądać od osób upoważnionych przez pacjenta do dostępu do jego dokumentacji medycznej, aby upoważnienie zostało potwierdzone urzędowo lub notarialnie.

Zdarzają się przypadki, że podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych uzależniają udostępnienie dokumentacji medycznej od zgody kierującego tym podmiotem czy też od zgody konkretnego lekarza pracującego w podmiocie. Udostępnienia nie można jednak od takiej zgody uzależniać. Podmioty udostępniające dokumentację medyczną nie mogą żądać wskazania celu jej udostępnienia. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych nie mogą ograniczać możliwości złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej wyłącznie do określonych godzin.

Od 4 maja 2019 r. pierwsza kopia dokumentacji medycznej musi być udostępniana pacjentowi przez podmiot leczniczy za darmo. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne. 

Źródło: RPP

Pt., 28 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek