Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sierpniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

Sierpniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST fotolia.pl

19 sierpnia br. odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia tematów różnych. Pierwszym tematem był wniosek ZPP o udzielenie informacji w zakresie przedstawienia koncepcji zmian w działach klasyfikacji budżetowej, dotyczących pomocy społecznej, polityki zdrowotnej, rynku pracy oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach projektu jaki realizowany jest przez ZPP, ZMP i GUS – System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP. Mec. Bernadeta Skóbel omówiła prezentacje, która przedstawiała propozycję zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Zespół ustalił, że powróci do tematu w innym terminie, po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem.

Następnym tematem była zasadność dalszego utrzymywania w stanie gotowości szpitali jednoimiennych. Problem ten omówiony został na przykładzie Szpitala Rejonowego im. Dr. Józefa Rostka w powiecie raciborskim. W imieniu powiatu raciborskiego głos zabrał wicestarosta Marek Krupis, który podkreślał, że od ponad 4 miesięcy mieszkańcy powiatu pozbawieni są dostępu do szpitalnych świadczeń zdrowotnych na terenie Raciborza. Obecna sytuacja tj. przekształcenie wielospecjalistycznego szpitala w szpital monospecjalistyczny powoduje odejścia specjalistycznego personelu medycznego, w szczególności zaś doświadczonych lekarzy, którzy pozbawieni są możliwości wykonywania specjalistycznych operacji i zabiegów i czując się niepotrzebni odchodzą z pracy.  Potrzeba jest pilnego rozwiązania pozwalającego na opracowanie planu powrotu szpitali jednoimiennych do ich normalnego funkcjonowania, w czasie epidemii.

W odpowiedzi na problem wiceminister Józefa Szczurek – Żelazko wskazywała, iż problem jest obecnie omawiany w resorcie. Został powołany zespół specjalistów, który już wypracował wstępne rekomendacje oraz przygotowanie na druga falę COVID-19. Resort chce aby do walki z wirusem bardziej zaangażować oddziały zakaźne oraz placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Minister podkreślała, że sytuacja finansowa szpitali jednoimiennych jest znakomita.

Starosta żywiecki Andrzej Kalata pytał czy szpitale będą musiały odpracować ryczałty, których nie były w stanie wykonać ze względu na panująca epidemię? W odpowiedzi minister wskazała, że umowy powinny zostać respektowane, ale resort widzi z jakimi problemami borykają się obecnie placówki z uwagi na epidemię – trwają rozmowy nad wypracowaniem rozwiązania. Podkreślała, że są szpitale, które wypracowały ryczałt na poziomie 20-23%, ale są też takie które zrealizowały 70-80% kontraktu – placówek tych nie można traktować jednakowo. Na razie resort gwarantuje wydłużenie okresu rozliczeniowego ryczałtu.

Następnie pochylono się nad informacją o wynikach uzgodnień w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia dotyczących zmian w zakresie zasad wynagradzania w podmiotach leczniczych. Wiceminister poinformowała, że nie ma żadnych nowych informacji. Był wyznaczony termin spotkania, jednak ze względu na dymisję ministra Szumowskiego spotkanie musiało zostać odwołane – zostanie wyznaczony nowy termin.

Po dyskusji nad tematami różnymi Zespół przeszedł do omówienia projektów.

Pierwszym projektem był projekt rozporządzenia MZ w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Głos zabrała Dorota Gołąb – Bełtowicz dyrektor ds. finansów w Szpitalu im. Żeromskiego w Krakowie, która szeroko omówiła uwagi zgłaszane do tego projektu. Wskazała, iż możliwości analityczne a pewnych obszarach się zmniejszą a rozporządzenie nie posłuży poprawie zarządzania w szpitalach. Niewiele szpitali będzie w stanie wdrożyć tę analizę – szpitale napotkają na problemy organizacyjne, finansowe i systemowe. Z tak szerokiej analizy i tak nie da się wygenerować sprawozdania do ATOMiT, aby to uczynić należy sięgnąć jeszcze głębiej. Ustalono, że projekt ten zostanie zaopiniowany przez Zespół w trybie obiegowym do 24 sierpnia br.

Kolejno omówiono projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patamorfologicznych – projekt ten również zostanie zaopiniowany w trybie obiegowym do 24 sierpnia br.

Następnie pochylono się nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Projekt zakłada związane z różnymi świadczeniami dla rodzin, rozwiązania kierowane bezpośrednio do nich oraz rozwiązania, które przyczynią się do sprawniejszego załatwiania spraw w urzędach. Po pierwsze proponowana jest waloryzacja kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Proponuje się wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w taki sposób, aby każdorazowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powodował, że osoby samotnie wychowujące jedno dziecko tracą prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Następnie zakłada się rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawniający do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń  z funduszu alimentacyjnego o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy. Wprowadzenie zmian precyzujących sposób wyłączenia tzw. trzynastej emerytury przyznanej w 2019 r. z dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Projekt ten otrzymał opinie pozytywną Zespołu.

Projekt rozporządzenia MRPiPS w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Zespół zaopiniuje w trybie obiegowym, po otrzymaniu ostatecznej wersji projektu.

Następnie omówiono projekt rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej. Mec. Bernadeta Skóbel wyjaśniała, że stan epidemii może zostać ogłoszony z powodu różnych chorób – nie tylko  powodu COVID-19, zatem pewne procedury powinny być wspólne dla wszystkich jednostek chorobowych, nie wiemy bowiem czy za 5 lat nie pojawi się jakaś inna jednostka chorobowa np. nowy Koronawirus, a wtedy rozporządzenie w obecnym kształcie będzie bezużyteczne.

Ostatnim omawianym projektem było rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Projekt ten otrzymał opinię pozytywną z uwagą dotyczącą problemu finansowania w jednostkach samorządu terytorialnego (spadek dochodów z PIT z uwagi na epidemię).

Czw., 20 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek