Lubuskie. Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem regionu

Lubuskie. Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem regionu fotolia.pl

Od 28 sierpnia do 4 września będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Dofinansowanie można otrzymać na Typ II projektu – Wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych dot. chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu, np. poprzez:

  1. niezbędne usługi zdrowotne;
  2. zwrot kosztów dojazdu na badanie;
  3. działania informacyjne i szkoleniowe dla grup docelowych i personelu medycznego zaangażowanego w realizację programu
  4. w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).

Wnioski w ramach konkursu mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą (uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego) sektora publicznego i niepublicznego świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 1 788 235,29 PLN.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RP Województwa Lubuskiego

Śr., 5 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba