Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych

Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych fotolia.pl

Pod koniec lipca br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe (posiadające osobowość prawną) - poza powiatami i Samorządem Województwa w 2. typie projektu;
 • administracja rządowa zespolona i niezespolona (dla projektów o zasięgu regionalnym);
 • organizacje pozarządowe;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw (posiadające osobowość prawną);
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń)

Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 1. Zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia dotyczące:
  1. upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM;
  2. rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych, jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-usługi;
 2. Tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie systemów geodezyjnych m.in.:
  1. baz danych i metadanych tych zbiorów, obejmujących przede wszystkim zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej;
  2. rozwiązań technicznych, aplikacyjnych, zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów;
  3. geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS (portale, instrumenty i systemy zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej);
  4. pozyskanie i przetwarzanie danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych;
  5. udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych;
 3. Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/lokalnego, m.in. przedsięwzięcia:
  1. zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym ePUAP);
  2. służące poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów);
 4. Rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych, naukowych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.

W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 12 000 000,00 PLN, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniami zawartymi w Regulaminie konkursu.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Wielkopolskiego RPO

Czw., 9 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba