Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jawność Informacji o lekarzach udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych

Jawność Informacji o lekarzach udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych fotolia.pl

Przepis art. 6 ust. 1 RODO oraz 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie wyklucza możliwości udostępnienia imion i nazwisk lekarzy legitymujących się specjalizacją z geriatrii, świadczących usługi medyczne finansowane ze środków publicznych w poszczególne dni i godziny, którzy zostali wskazani jako realizujący refundowane przez NFZ świadczenia zdrowotne.

Nie można też podzielić stanowiska organu, że podstawą do odmowy udzielenia żądanej informacji są przepisy RODO, gdyż przepisy te nie wyłączają stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 5 marca 2020 r. sygn. II SA/Łd 954/19.

Sąd odwołał się do wcześniejszego orzecznictwa sądów administracyjnych (wyroki WSA w Olsztynie: z dnia 5.12.2019r. sygn. akt II SA/Ol 722/19, z dnia 19.10.2018r., sygn. akt II SA/Ol 542/18 oraz WSA w Gdańsku z dnia 13.11.2013 r., sygn. akt II SA/Gd 647/13 - dostępne www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Sąd wskazał, że co prawda, w świetle w świetle art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej, która nie pełni funkcji publicznych, to jednak ograniczenie to nie dotyczy lekarzy w zakresie takich danych jak ich imiona i nazwiska. Jak trafnie wywiódł bowiem skarżący, lekarze wykonują zawód zaufania publicznego i szczególnej odpowiedzialności, stąd też winni być podmiotami możliwymi do pełnej identyfikacji na płaszczyźnie zawodowej. Osiągnięcie tego celu możliwe jest zaś m.in. poprzez odpowiednie rejestry, których prowadzenie przewidziano w przepisach ustawy z dnia grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz, który uzyskał prawo wykonywania zawodu, podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską. Stosownie zaś do art. 101 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonemu przez właściwą okręgową radę lekarską, podlega natomiast lekarz, który zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej. We wniosku o wpis do tego rejestru lekarz podaje m.in. imię i nazwisko. Z powyższych przepisów Sąd wywiódł, że lekarze niebędący funkcjonariuszami publicznymi, ale podlegający wpisowi do właściwego rejestru, nie mogą korzystać z ochrony danych w rejestrze tym zawartych – w szczególności dotyczy to ich imion i nazwisk. (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 13 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Gd 647/13, dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Źródło: CBOSA

Sob., 16 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel