Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Audyt podmiotu leczniczego – decyduje rada, nie zarząd

Audyt podmiotu leczniczego – decyduje rada, nie zarząd fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przychylił się do skargi Wojewody na uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Uzasadnienie w żołnierskich słowach zostało już wyrażone w tytule – decyduje rada, nie zarząd. Dlaczego?

Jak przypomniał Sąd, zgodnie z treścią art. 121 ust. 1 i 3 ustawy o działalności leczniczej nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. W ramach nadzoru podmiot ten może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu. Ponadto w świetle art. 6 tej ustawy podmiot leczniczy może być utworzona przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, przy czym w przypadku utworzenia jednostki leczniczej przez podmiot samorządowy ustawa nie określa, jakie organy samorządu posiadają uprawnienia kontrolne.

Równocześnie Sąd wskazał, że z art. 8 i 9 oraz 26 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym wynika, iż organami samorządu powiatowego są rada powiatu i zarząd powiatu, przy czym rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym, natomiast zarząd powiatu jest organem wykonawczym. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących m. in. tworzenia i rozwiązywania spółek oraz jednostek organizacyjnych (art. 12 pkt 8 lit. g oraz lit. i u.s.p.).

Jak przypomniał WSA, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt II OSK 1906/15 stwierdził, że skoro do wyłącznej właściwości rady powiatu należy tworzenie spółek i jednostek organizacyjnych, to nie ma podstaw do wyprowadzenia wniosku, że powiat w zakresie kontroli publicznego zakładu opieki zdrowotnej działa przez organ wykonawczy. Podmiotem tworzącym jest powiat, który działa przez radę powiatu – organ stanowiący i kontrolny. Nie ma uzasadnienia prawnego różnicowanie działania powiatu przez radę powiatu i zarząd powiatu, pozbawiając radę powiatu kompetencji kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Takich podstaw nie daje regulacja prawna w zakresie stosunku zwierzchnictwa służbowego, a zwłaszcza możliwości odwołania kierownika podmiotu leczniczego. Dalej bowiem idącą konsekwencją prawną jest przyznanie radzie powiatu kompetencji do likwidacji podmiotu leczniczego od kompetencji jego obsady personalnej. Sąd orzekający w omawianej sprawie w pełni podzielił argumentację podniesioną w zacytowanym wyroku.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę uchylającą swoją wcześniejszą uchwałę ws. przeprowadzenia audytu. Jednak w ocenie WSA nie mogła ona odnieść skutku wnioskowanego w odpowiedzi na skargę, czyli oddalenia skargi. Sąd wyjaśnił, że fakt podjęcia nowej uchwały w przedmiotowej sprawie nie czyni bezprzedmiotowym rozpoznania niniejszej skargi z powodu odmiennych skutków prawnych wywołanych uchyleniem aktu, a stwierdzeniem jego nieważności. Stwierdzenie nieważności aktu wywiera bowiem skutek prawny z mocą wsteczną (ex tunc) i powoduje, że dany akt prawny jest nieważny od samego początku.  WSA wziął bowiem pod uwagę to, że zaskarżona uchwała, gdy jeszcze obowiązywała, mogła wywołać skutki prawne, stwierdzenie o wywołaniu skutków prawnych przez zaskarżoną uchwałę jest wielce prawdopodobne – bowiem z terminów wykonania złożonych ofert wynikało, że audyt mógł być przeprowadzony przed uchyleniem zaskarżonej uchwały.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2019 r., II SA/Ol 833/19

Źródło: CBOSA

Sob., 11 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel