Nieprawdziwa informacja w ofercie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Nieprawdziwa informacja w ofercie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej fotolia.pl

Brzmienie art. 149 ust, 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem " nieprawdziwe informacje". Prezentujemy ciekawy wyrok WSA w Białymstoku z 12 września 2019 r. sygn.  II SA/Bk 449/19 dotyczący postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

W rozpatrywanej przez Sąd Komisja konkursowa w postępowaniu na zawarcie umowy w celu udzielania świadczeń stomatologicznych odrzuciła ofertę skarżącego. Jako powód odrzucenia wskazano: nieprawdziwe informacje zawarte w ofercie i niespełnienie wymaganych warunków określonych w przepisach prawa, w tym warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 149 ust. 1 pkt 2 ustawy i § 10 ust. 4 pkt 3 Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 18/2017/DSOZ. Komisja konkursowa stwierdziła, że skoro oświadczenia personelu o gotowości podjęcia pracy są datowane 2 i 3 kwietnia 2019 r. to tym samym nie potwierdzają one gotowości do udzielenia świadczeń w momencie złożenia oferty (oferta była złożona w marcu).

Sąd orzekający w sprawie skazał, że w orzecznictwie NSA ujmuje wykładnię pojęcia  „nieprawdziwe informacje” w taki sposób, że będzie to działanie świadczeniodawcy, który aby uzyskać pozytywne dla siebie rozstrzygnięcie, podaje informacje nie znajdujące odzwierciedlenia w rzeczywistości. Należy przyjąć, że "nieprawdziwość" musi dotyczyć okoliczności, które wpływają w jakikolwiek sposób na wynik postępowania, w tym takich, które mogą świadczyć o nieprawidłowym w przyszłości wykonywaniu umowy. Z podaniem nieprawdziwych informacji będziemy mieli do czynienia w sytuacji celowego działania oferenta, który mimo świadomości niemożliwości spełnienia określonych warunków, deklaruje taką możliwość (vide: wyroki NSA w sprawach o sygn.. II GSK 476/13, II GSK 2623/14). Dotyczyć to będzie również elementu kadrowego.

W sprawie nie poza sporem było, że skarżący złożył komplet wymaganych dokumentów. Wskazał, zgodnie, z wymogami, wszelkie dane dotyczące personelu (wykształcenie, specjalizacje, warunki zatrudnienia). Oferta w tym zakresie spełniała wymogi formalne, czego dowodem jest przyjęcie przez Komisję w części pierwszej postępowania konkursowego i zakwalifikowanie do dalszego procedowania

Przepisy nie wymagały, aby w skład dokumentów, złożonych przez oferenta, wchodziły również oświadczenia personelu o gotowości podjęcia pracy. Taki obowiązek nie wynikał z § 10 ust. 4 pkt 3 Zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14.03.2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Przepis ten stanowi jedynie, że formularz ofertowy zawiera wykaz personelu z opisem kompetencji, zaś oferent obowiązany jest dopiero, na wezwanie komisji, udokumentować gotowość personelu do udzielania świadczeń, m.in. poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania, każdej z osób, do zawarcia umowy. Takie oświadczenia przyszłych pracowników, wyszczególnionych w ofercie, skarżący złożył na wezwanie Komisji.  W ocenie Sądu, słuszny jest zarzut skargi, że dyskwalifikacja oświadczeń tylko z tej przyczyny, że noszą one daty 2 i 3 kwietnia 2019 r. jest nieuprawniona. Organ nie wskazał przepisu, który normowałby kwestię daty napisania oświadczenia przez potencjalnego pracownika oferenta. Twierdzenie organu, że całość złożonej oferty powinna być aktualna na dzień jej złożenia a najpóźniej na dzień zamknięcie składania ofert – jest nadinterpretacją. Organ miałby rację tylko wówczas, gdyby obowiązkiem oferenta było dołączenie oświadczeń do dokumentacji ofertowej, ale takiego obowiązku nie było. Nie sposób przyjąć logiki rozumowania organu, że skarżący podał w ofercie "nieprawdziwe informacje", skoro ten sam personel, wskazany w ofercie, potwierdził gotowość zatrudnienia, na żądanie Komisji, poprzez złożenie oświadczeń.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: CBOSA

Pt., 11 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel