Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Oznaczenie koperty w konkursie na kierownika SP ZOZ

Oznaczenie koperty w konkursie na kierownika SP ZOZ fotolia.pl

Przedstawiamy ciekawy wyrok dotyczący konsekwencji niezamieszczenia na kopercie konkursowej dotyczącej stanowiska kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaganych danych osobowych (np. imienia lub nazwiska, adresu lub telefonu kontaktowego).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, który orzekał w sprawie wskazał, że warunkiem ważności postępowania konkursowego jest rozpatrzenie wszystkich kandydatur osób, które złożyły dokumenty, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 6 lutego 2012 r. sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Jeżeli postępowanie konkursowe jest nieważne w przypadku rozpatrzenia kandydatury osoby, która nie złożyła jednego lub więcej dokumentów, o których mowa w § 12, to należy uznać, że podstawą do odmowy rozpatrzenia (nierozpatrzenia) kandydatury może i powinno być tylko niezłożenie dokumentu lub dokumentów, o których mowa w cyt. § 12.

W ocenie Sądu, brak jest podstaw, aby dokonywać wykładni rozszerzającej § 8 pkt. 4 rozporządzenia, które w tym właśnie przepisie pośrednio ustanawia jedyną podstawę do nierozpatrzenia kandydatury i formalnego pozostawienia oferty konkursowej bez rozpoznania. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że do katalogu dokumentów konkursowych należy także koperta, o której mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia. Wymagane dokumenty konkursowe zostały wymienione jedynie w § 12 ust. 1 oraz w § 12 ust. 3 rozporządzenia. Przepis § 12 ust. 2 pełni zupełnie inną funkcję. Ustanawia on techniczne zasady składania dokumentów konkursowych, w tym wymóg, aby dokumenty te złożyć w odpowiednio opisanej kopercie.

Reasumując Sąd wskazał, że jeśli dane zawarte na kopercie są niewystarczające do powiadomienia kandydata o terminie posiedzenia komisji lub dane te nie są możliwe do ustalenia – trzeba przyjąć, że kandydat nie będzie mógł zostać powiadomiony o terminie posiedzenia. Okoliczność niezawiadomienia kandydata o terminie posiedzenia komisji konkursowej nie będzie stanowiła podstawy stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego (§ 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia). Komisja konkursowa nie może jednak w takiej sytuacji uchylić się od obowiązku otwarcia koperty z dokumentami kandydata w celu dokonania formalnej oceny, czy kandydat złożył wymagany komplet dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1 i 3 rozporządzenia (zob. § 2 ust. 1 Ramowego Regulaminu Przeprowadzania Konkursu).

W rozpoznawanej sprawie skarżący osobiście złożył kopertę zawierającą ofertę częściowo niezgodnie z wymogami wynikającymi z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 6 lutego 2012 r. tj. koperta nie zawierała danych dotyczących jego imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu kontaktowego. Sąd wziął również po uwagę, że strona ta była wcześniej dyrektorem szpitala, którego dotyczył sporny konkurs. Skarżący z racji zajmowanego stanowiska był zatem osobą, której dane identyfikacyjne (co najmniej w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych) były znane pracownikom podmiotu organizującego konkurs. Osobiste złożenie koperty przez skarżącego na ręce upoważnionego pracownika nie budziło wątpliwości. Skarżącego na pięć dni przed posiedzeniem komisji potwierdził swoją tożsamość oraz – w celu usunięcia jakichkolwiek wątpliwości – załączył kserokopię złożonej wcześniej koperty oraz wskazał, że wszystkie konieczne dane osobowe są znane przewodniczącemu komisji konkursowej. Sąd przyjął zatem, że najpóźniej tego dnia ustała przeszkoda do zawiadomienia skarżącego o posiedzeniu komisji konkursowej oraz do otwarcia koperty konkursowej. Skarżący w piśmie z dnia posiedzenia komisji. wyraził gotowość stawienia się w tym dniu na posiedzenie. Pismo to pozostało jednak bez odpowiedzi, która ostatecznie nie zaprosiła skarżącego na posiedzenie i nie dokonała otwarcia jego koperty konkursowej, uznając ją za "anonimową".

Sąd wskazał, że już sam fakt, że skarżący pomimo braku formalnych pism kierowanych do niego przez komisję uzyskał wiedzę o wątpliwościach co do złożonej przez niego koperty oraz co do terminu posiedzenia Komisji, świadczą jedynie o tym, że określone osoby związane z obsługą lub prowadzeniem postępowania konkursowego udzieliły skarżącemu niezbędnych informacji, nie mając wątpliwości co do jego tożsamości.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 12 lutego 2019 r. sygn. II SA/Rz 1101/18.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: CBOSA

Sob., 27 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel