Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami – przyjęta przez Sejm

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami – przyjęta przez Sejm fotolia.pl

Sejm 12 kwietnia br.  uchwalił ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami. Celem wprowadzenia ustawy jest przede wszystkim zapewnienie równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej – czyli zapewnienie jednakowego jej poziomu, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły do której uczęszcza. Ważne jest również zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Istotny element planowanych zmian w opiece zdrowotnej nad uczniami to skoordynowanie działań oraz poprawa komunikacji pomiędzy osobami sprawującymi tę opiekę.

Ustawa zakłada zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej w szkole oraz gwarantuje dostęp dzieci i młodzieży do gabinetów stomatologicznych.

Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.

Opiekę zdrowotną będą sprawować: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta – w zakresie opieki stomatologicznej.

Miejsce sprawowania opieki zdrowotnej:

  • w zakresie świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej świadczenia będą realizowane przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania, albo higienistkę szkolną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole,
  • w zakresie realizacji świadczeń stomatologicznych wykonywanych przez lekarza dentystę – świadczenia będą wykonywane w gabinecie stomatologicznym w szkole, gabinecie zlokalizowanym poza szkołą lub dentobusie.

Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. Opieka stomatologiczna, w zakresie określonym ustawą, wymaga zgody rodziców, albo pełnoletnich uczniów.

Organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole i gabinetu dentystycznego. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, w którym określa sposób organizacji udzielania świadczeń.

W ustawie określono zakres współpracy między:

  • rodzicami, a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/ higienistką szkolną, podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami: pielęgniarką/higienistką szkolną, zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzem dentystą,
  • podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki: dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).

Ustawa określa również organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole. Będzie ona realizowana przez pielęgniarkę, albo higienistkę szkolną, która współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnim uczniem, dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca polegać będzie na wspólnym określeniu sposobu opieki nad uczniem, dostosowanego do stanu jego zdrowia w sytuacji konieczności  podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu dziecka w szkole.

Ponadto minister zdrowia, może ogłosić, w drodze obwieszczenia, zalecenia postępowania dotyczące opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia lub towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny, zgodnie z postanowieniami ich statutów.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana przez NFZ.

Szczegółowych informacji na temat ustawy udziela biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: MEN

Pt., 19 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska