Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

6% PKB na zdrowie

6% PKB na zdrowie fotolia.pl

Projekt ustaw o szybszym dojściu do wydatków 6% PKB na zdrowie gotowy.

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która przyspiesza osiągnięcie 6% PKB na zdrowie do 2024 r., został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Uwagi można zgłaszać do 22 maja 2018 r.

Co ma się zmienić

Projekt wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oprócz przyspieszenia tempa zwiększania nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 r., zawiera również przepisy dotyczące podniesienia wynagrodzenia lekarzom specjalistom oraz lekarzom rezydentom.

Według projektu wzrost nakładów na ochronę zdrowia, aby docelowo osiągnęły 6% PKB, w latach 2018–2023 nie może być niższy niż:

  • 4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r. (obecnie jest to  4,67%);
  • 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r. (obecnie jest to  4,86%);
  • 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r. (obecnie jest to  5,03%);
  • 5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r. (obecnie jest to  5,22%);
  • 5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r. (obecnie jest to  5,41%);
  • 5,80% produktu krajowego brutto w 2023 r. (obecnie jest to  5,60%).

Resort zaproponował również, aby odejść od zasady, zgodnie z którą wzrost środków na ochronę zdrowia przeznacza się w pierwszej kolejności na finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia. W projekcie zrezygnowano z tego zapisu. Aby zmniejszyć kolejki, większe środki będą przeznaczane na wszystkie świadczenia gwarantowane.

Wynagrodzenie lekarzy rezydentów

Projekt zmienia zasady finansowania dyżurów medycznych pełnionych podczas szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. Lekarzom odbywającym szkolenie w ramach rezydentury będzie przysługiwało wynagrodzenie za pełnienie dyżuru na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, przybędzie ono finansowane przez ministra zdrowia.

Aby zachęcić młodych lekarzy do pracy w publicznej ochronie zdrowia projekt zakłada, że rezydenci, którzy zobowiążą się do pracy w publicznych podmiotach ochrony zdrowia w Polsce przez dwa lata po zakończeniu specjalizacji, będą otrzymywali wyższe wynagrodzenie podczas szkolenia:

  • o 700 zł – w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowych dziedzinach medycyny,
  • o 600 zł – w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w pozostałych dziedzinach.

Odpowiednią deklarację rezydent złoży za pomocą SMK do podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, w którym jest zatrudniony. Wyższe wynagrodzenie będzie otrzymywał od kolejnego miesiąca po jej złożeniu. 

Jeśli będzie pobierał wyższe wynagrodzenie tylko przez część szkolenia specjalizacyjnego – dwuletni okres wykonywania zawodu również się skróci. O tym jak długo młody lekarz będzie musiał realizować to zobowiązanie, poinformuje go wojewoda poprzez SMK – po potwierdzeniu zakończenia specjalizacji.

Wynagrodzenie lekarzy specjalistów

Aby polepszyć warunki pracy lekarzy specjalistów w publicznym systemie ochrony zdrowia, projekt zwiększa ich wynagrodzenie zasadnicze do 6750 zł brutto miesięcznie. Podwyżki otrzymać mają specjaliści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy zobowiążą się do nieudzielania tożsamych świadczeń u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z co najmniej jednego z zakresów wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6-13, 15 i 16 ustawy o świadczeniach.

Środki na podwyżki dla specjalistów będą przekazywać podmiotom leczniczym dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NFZ.

Inne zmiany

Lekarze i lekarze dentyści, którzy pracują w publicznej ochronie zdrowia, zostaną objęci  ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu. Jest to związane z koniecznością zapewnienia niezakłóconego i należytego udzielania przez nich świadczeń.

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2018 r. Treść projektu znajduje się tutaj.

Źródło: gov.pl

Czw., 10 Mj. 2018 0 Komentarzy
Tadeusz Narkun
Redaktor Tadeusz Narkun