Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Główny księgowy ZOZ-u jako osoba pełniąca funkcję publiczną

Główny księgowy ZOZ-u jako osoba pełniąca funkcję publiczną fotolia.pl

Głównemu księgowemu w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej należy przypisać status osoby pełniącej funkcję publiczną w rozumieniu art. 5 ust.2 zd. drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2017 r., IV SA/Wr 479/17).

Istotą sporu w powołanej sprawie jest zasadność odmowy udostępnienia żądanej informacji publicznej z powołaniem się na ochronę prywatności osoby fizycznej w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.).

W myśl art. 5 ust. 1 u.d.i.p. prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Konstytucyjnym potwierdzeniem prawa do prywatności jest art. 47 Konstytucji RP, który nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony chronionych prawem dóbr jednostki przed nieuzasadnioną ingerencją.

Do aktów prawnych ustanawiających ochronę takich dóbr należy przede wszystkim ustawa o ochronie danych osobowych, która w art. 1 ust. 1 stanowi, że każdy ma prawo do ochrony danych osobowych. Odnosi się ona, zgodnie z art. 2, jedynie do praw osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Uważa się bowiem, że prawo do ochrony danych osobowych jest emanacją praw osobistych człowieka (prawa osobowości, prawa do informacyjnego samookreślenia), których głównym celem jest zapewnienie poszanowania prywatności, godności czy osobowości człowieka. Ustawa o ochronie danych osobowych w sytuacji, gdy w treści informacji publicznej zawarte są dane osobowe, stanowi lex specialis w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeżeli zatem informacja publiczna zawiera dane osobowe, a nie wchodzi w grę art. 5 ust. 2 u.d.i.p. , nie można uznać, że zaistniała przesłanka legalizująca ich udostępnienie, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o. w zw. z art. 1 ust. 2 u.d.i.p. Pierwszeństwo w ochronie mają wówczas dane osobowe, a tym samym wykonanie obowiązku informacyjnego nie stanowi przesłanki legalizującej ich udostępnienie. Odmienna wykładnia prowadziłaby do tego, że na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej można byłoby uzyskać legalnie dostęp do danych chronionych ustawą o ochronie danych osobowych.

Jednakże ustawodawca przewidział, że prawo do prywatności podlega ograniczeniu w dwóch przypadkach: gdy informacje dotyczą osób pełniących funkcje publiczne i mają związek z pełnieniem tych funkcji, w tym informacje o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz wówczas gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa do ochrony, o czym stanowi art.5 ust.2 u.d.i.p.

Zarówno w ustawie o dostępie do informacji publicznej jak i w polskim porządku prawnym nie sformułowano definicji pojęcia "osoby pełniącej funkcje publiczne". Niewątpliwie osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k., ale pojęcie to na gruncie art. 5 ust. 2 u.d.i.p. należy rozumieć znacznie szerzej. W wyroku z 20 marca 2006 r., sygn. akt. K 17/05 Trybunał Konstytucyjny zwrócił również uwagę na rozróżnienie pojęć "osoba pełniąca funkcje publiczne" i "osoba publiczna". Według Trybunału pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne obejmuje osoby, które są związane formalnymi więziami z instytucją (organem władzy publicznej). Osobom tym przysługuje wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach instytucji publicznej, lub – innymi słowy – chodzi o takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób albo łączy się co najmniej z przygotowywaniem decyzji dotyczących innych podmiotów. Zasadniczym kryterium jest to, że informacja powinna być związana z działalnością publiczną. W związku z tym osobą pełniącą funkcję publiczną będzie każdy, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach jakichkolwiek osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa. Funkcję publiczną pełnią osoby, które wykonują powierzone im przez instytucje państwowe lub samorządowe zadania i przez to uzyskują znaczny wpływ na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym. Cechą wyróżniającą osobę pełniącą funkcję publiczną jest posiadanie określonego zakresu uprawnień pozwalających na kształtowanie treści wykonywanych zadań w sferze publicznej.

Jak wskazał Sąd analiza postanowień Statutu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, do którego wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej w rozpatrywanej przez Sąd sprawie wskazuje na to, że kompetencje decyzyjne w tej jednostce nie należą wyłącznie do Kierownika Zespołu, lecz również m.in. do głównego księgowego. Tym bardziej, że przepis art. 54 ust. 7 ustawy o finansach publicznych wprost przewiduje jakie uprawnienia ma główny księgowy w celu realizacji swoich zadań. W tym aspekcie nie budzi wątpliwości, że wskazana we wniosku o udzielenie informacji osoba (główny księgowy) działa w strukturze organizacyjnej Zespołu na stanowisku mającym kierowniczy charakter. Tym samym głównemu księgowemu w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej należy przypisać status osoby pełniącej funkcję publiczną w rozumieniu art. 5 ust.2 zd. drugie u.d.i.p. Z kolei informacja o wysokości jego wynagrodzenia ma związek z warunkami powierzenia mu wykonywania funkcji kierowniczych i zasadniczo należy do spraw publicznych, o stanie których obywatel ma prawo być poinformowany.

Źródło: CBOSA

Niedz., 25 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka