Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Powołanie biegłego przy kontroli podmiotu leczniczego

Powołanie biegłego przy kontroli podmiotu leczniczego fotolia.pl

Podmiot uprawniony do kontroli może, z urzędu lub na wniosek kontrolującego, powołać biegłego, jeżeli w toku kontroli konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań lub zbadanie określonych zagadnień wymagających szczególnych umiejętności lub wiedzy specjalistycznej.

Podmiot uprawniony do kontroli zawiera z biegłym umowę, która określa w szczególności:

 • przedmiot opinii
 • termin wydania opinii
 • zakres niezbędnych badań
 • należne wynagrodzenie.

W razie potrzeby przeprowadzenia przez biegłego czynności niezbędnych do wydania opinii na terenie jednostki kontrolowanej podmiot uprawniony do kontroli wystawia upoważnienie zawierające następujące informacje:

 1. oznaczenie wydającego upoważnienie oraz numer, datę i miejsce wystawienia;
 2. wskazanie podstawy prawnej;
 3. imię i nazwisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej lub numer dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości;
 4. nazwę i adres jednostki kontrolowanej;
 5. określenie zakresu kontroli;
 6. wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli (okres ważności upoważnienia);
 7. podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
 8. pouczenie o prawach i obowiązkach jednostki kontrolowanej.

Biegłym nie może być osoba, w stosunku do której istnieją okoliczności mogące mieć wpływ na jej bezstronność, w szczególności, gdy kontrola jest prowadzona w jednostce zatrudniającej tę osobę albo obejmuje zadanie, którego ta osoba jest lub była wykonawcą.

Kierownik jednostki kontrolowanej może żądać wyłączenia biegłego z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia kontrolującego.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych biegły składa podmiotowi uprawnionemu do kontroli pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli. Biegły jest obowiązany w każdym czasie poinformować podmiot uprawniony do kontroli o powstaniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli. O wyłączeniu biegłego rozstrzyga podmiot uprawniony do kontroli. Do czasu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie wyłączenia biegłego z udziału w kontroli, biegły podejmuje jedynie czynności niecierpiące zwłoki.

Czw., 10 Sp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka