Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program „Maluch+” edycja 2021 w pytaniach i odpowiedziach

Program „Maluch+” edycja 2021 w pytaniach i odpowiedziach fotolia.pl

Większa dostępność miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych a także u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – to główne założenia programu „Maluch+”. Od 7 września br. można składać oferty do kolejnej edycji programu. Aby wyjaśnić ewentualne niejasności, resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował listę najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami.

1.     Dofinansowanie w module 3 i 4 przeznaczone jest na obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców. Co to oznacza?

Dofinansowanie z obu modułów przeznaczone jest nie dla podmiotu prowadzącego daną placówkę, ale dla rodziców na obniżenie ponoszonych przez nich miesięcznych opłat za pobyt dziecka w placówce (bez wyżywienia). Dotyczy to również dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

Miesięczna kwota dofinansowania zostanie ogłoszona w wynikach konkursu i będzie ona przysługiwała w pełnej wysokości, niezależnie od czasu przebywania dziecka w placówce. Jednak kwota ta nie może być wyższa od ponoszonej miesięcznej opłaty za pobyt dziecka po uwzględnieniu ulg.

Fakt obniżenia miesięcznej opłaty za pobyt będzie weryfikowany przy rozliczeniu. Beneficjent zostanie zobowiązany do udokumentowania tego faktu przez potwierdzenie przelewów (muszą zawierać dane dzieci, które zostaną objęte dofinansowaniem), lub w tabeli zbiorczej, zawierającej podpisy rodziców potwierdzające zmniejszenie opłaty za pobyt ich dziecka w instytucji

2.     Czy ubiegając się o dofinansowanie do funkcjonowania miejsc w ramach modułu 3 i 4 trzeba złożyć kalkulację kosztów?

Nie. Kalkulacja kosztów jest wymagana tylko w module 3 i tylko w odniesieniu do zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki.

3.     Czy należy wskazać wnioskowaną kwotę dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki?

Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. To oznacza, że nie wpisuje się jej w formularzu oferty konkursowej, a jedynie podaje liczbę miejsc opieki w instytucji oraz okres na jaki wnioskuje się o dofinansowanie

4.     Czy osoby fizyczne, które chcą utworzyć instytucję opieki i pozyskać dofinansowanie z modułu 3 muszą na dzień składania oferty prowadzić działalność gospodarczą?

Nie jest to wymagane. Należy jednak pamiętać, że w programie „Maluch+” w edycji na rok 2021 koszty w przypadku osób fizycznych są kwalifikowane, gdy są zapłacone w okresie prowadzenia przez nie działalności gospodarczej.

5.     Czy podmiot składający ofertę ma obowiązek wykazać wkład własny w zadaniu polegającym na tworzeniu miejsc opieki? Jeśli tak, to co może być uznane za wkład własny?

Podmiot składający ofertę musi wykazać co najmniej 20 proc. wkładu własnego. Wkładem własnym są środki finansowe, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych. Środki finansowe pochodzące z innych źródeł (np. środki unijne) są traktowane na równi ze środkami własnymi podmiotu.

6.     Czy w module 2 podając liczbę dzieci w niegminnych placówkach dziecięcych dotowanych przez gminę w stosunku do liczby niegminnych miejsc opieki w gminie uwzględnia się także dotowane przez gminę dzieci uczęszczające do niegminnych placówek na terenie innej gminy?

W ofercie konkursowej wskazana została przeciętna miesięczna liczba dotowanych przez gminę dzieci zamieszkałych na terenie gminy, której dotyczy oferta i uczęszczających do niegminnych placówek znajdujących się na jej terenie oraz znajdujących się w terenie innych gmin w stosunku do liczby niegminnych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych w gminie, której dotyczy oferta.

Liczba niegminnych miejsc opieki powinna pochodzić z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Należy pamiętać, że jest to kryterium premiujące. Ofertę konkursową może złożyć gmina, która nie dotuje miejsc opieki w niegminnych placówkach dziecięcych.

7.     Kogo dotyczy i ile trwa okres trwałości? W jaki sposób obliczyć kwotę w przypadku jego niedochowania okresu trwałości?

Beneficjenci modułu 1 i 3 są zobowiązani do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki powstałych z udziałem środków z programu „Maluch+” edycji 2021 przez okres 5 lat, czyli do 31 grudnia 2026 roku.

Zapewnienie funkcjonowania oznacza, że przynajmniej 60 proc. miejsc wskazanych w umowie jest wykorzystanych przez okres 5 lat.

Okres trwałości nie dotyczy beneficjentów modułu  2 i 4.

Jeśli w okresie trwałości co najmniej 60 proc. utworzonych miejsc nie będzie wykorzystanych, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wykorzystanych środków finansowych za nieobsadzone miejsca do poziomu 60 proc. miejsc utworzonych z programu.

Źródło: MRPiPS

Czw., 17 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska