Zmiana uchwały w sprawie ulg dotyczących opłat za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej

Zmiana uchwały w sprawie ulg dotyczących opłat za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej fotolia.pl

Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Organ stanowiący powiatu ma w tym zakresie dość dużą swobodę, a w związku z tym może wprowadzać takie kryteria materialnoprawne, które uzna za stosowne. Okoliczność, że we wcześniejszej uchwale obowiązywało jakieś kryterium, nie oznacza że Rada nie może go wyeliminować przy zmianie uchwały, czy też pominąć w zapisach nowej uchwały. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z 16 lipca 2020 r. sygn. II SA/Ol 249/20.

Sąd zwrócił uwagę, że skarga dotyczy zapisu nieistniejącego. Zatem skarżący musiałby wykazać nie tylko to, że brak takiego zapisu narusza interes prawny skarżącego, ale także to że organ stanowiący miał obowiązek jego wprowadzenia. W ocenie Sądu przesłanek tych skarżący nie wykazał, a jego argumentacja opiera się głównie na zarzutach skierowanych pod adresem organu I instancji, który nie zastosował zapisów poprzedniej uchwały. Nie ma to zatem zupełnie związku z naruszeniem interesu prawnego skarżącego przez organ stanowiący.

Źródło: CBOSA

Pt., 4 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel