Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej” – w lipcu rusza program edukacyjny dla JST

„Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej” – w lipcu rusza program edukacyjny dla JST fotolia.pl

W założeniu projektem „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej” objętych ma zostać 580 jednostek samorządu terytorialnego, czyli co najmniej 1160 osób z 16 województw. W efekcie każda JST zostanie opracowany plan zwiększenia liczby zleconych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej, obejmujący co najmniej perspektywę 1 roku budżetowego.

Usługi społeczne użyteczności publicznej zlecane przez JST do realizacji podmiotom ekonomii społecznej dotyczą takich obszarów jak m.in.: pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej), zatrudnienia socjalnego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym), opieki nad dziećmi (o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), ochrony zdrowia, w tym ochrony zdrowia psychicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego) czy promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy (o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Projekt jest skierowany przede wszystkim do:

  • pracowników zajmujących się tematyką zamówień publicznych w Urzędzie Gminy, tj. kierownicy wydziałów i podlegli im pracownicy
  • przedstawicieli władz JST szczebla gminnego, powiatowego, w tym.: skarbników, sekretarzy, wójtów i ich zastępców, burmistrzów i ich zastępców, starostów i ich zastępców oraz pozostałych przedstawicieli oddelegowanych przez JST,
  • księgowych
  • pełnomocników do spraw organizacji pozarządowych, którzy na co dzień zajmują się współpracą między JST a organizacjami pozarządowymi,
  • kierowników oraz pracowników jednostek organizacyjnych gmin/miasta/ powiatu
  • innych pracowników oddelegowanych przez JST, którzy w swojej pracy będą wykorzystywać zdobytą podczas szkoleń i doradztwa wiedzę,
  • przedstawicieli Stowarzyszeń JST, przedstawicieli Związków JST
  • w pierwszej kolejności do tych JST, które w najmniejszym stopniu zlecają i powierzają realizację usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej

W ramach programu zaplanowano 4-dniowe szkolenia, w tym dwa dni zajęć praktycznych. (Szkolenia zostaną przeprowadzone w formie zdalnej), min. 5 godzin doradztwa dla każdego JST, 1-dniowe wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej realizujących usługi społeczne użyteczności publicznej.

Dla każdego JST uczestniczącego w projekcie opracowany zostanie także plan zwiększenia liczby zleconych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej, obejmujący perspektywę co najmniej 1 roku budżetowego. Plan może być częścią lub załącznikiem do: strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innego lokalnego dokumentu o charakterze strategicznym lub programowym dotyczącego obszaru spraw społecznych.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronach: http://www.przemysl.caritas.pl/ i http://www.pap.rzeszow.pl/

Pt., 24 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska