Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Integracja społeczno-zawodowa w Województwie Dolnośląskim

Integracja społeczno-zawodowa w Województwie Dolnośląskim fotolia.pl

Od 17 sierpnia do 15 września br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów na rzecz integracji społeczno-zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach następujących typów:

 • drugiego typu operacji 9.1.A., tj. projektów na rzecz integracji społeczno- zawodowej, obejmujących następujące instrumenty:
  1. usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej – jedynie jako element projektu;
  2. wdrożenie/ zastosowanie form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji zawodowej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy);
  3. działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową);
  4. usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym (wyłącznie pod warunkiem, gdy jej udzielenie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu) (np. usługi asystenckie);
  5. wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami, w tym zaburzone psychicznie;
  6. wsparcie w zakresie przygotowania osób z niepełnosprawnością do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe domy samopomocy;
  7. promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  8. organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej treningi;
  9. kursy i szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych;
  10. kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy;
  11. staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
  12. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;
  13. wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia) oraz specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby z niepełnosprawnością;
  14. zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby z niepełnosprawnością przez trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy;
  15. skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ;
  16. jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości 80 km od miejsca stałego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania;
  17. skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia (jako element projektu);
  18. skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jako element projektu);
  19. skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jako element projektu);
  20. skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii (jako element projektu).

i/lub 

 • typu operacji 9.1.C., tj. projektów w zakresie:
  1. wsparcia służącego poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (tj. Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS)) poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących CIS lub KIS lub poprzez utworzenie nowych CIS/KIS
  2. wsparcia dla zatrudnienia i usług rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami:
   1. tworzenie nowych Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) (wyłącznie w przypadku, gdy analiza potrzeb regionu wykaże potrzebę tworzenia kolejnych podmiotów tego typu oraz zagwarantowana zostanie trwałość ich funkcjonowania);
   2. zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji;
   3. wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, w tym wsparcie dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia;
   4. tworzenie nowych WTZ (wyłącznie w przypadku, gdy analiza potrzeb regionu wykaże potrzebę tworzenia kolejnych podmiotów tego typu oraz zagwarantowana zostanie trwałość ich funkcjonowania);
   5. wsparcie w zakresie przygotowania osób z niepełnosprawnością do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
   6. wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ);
   7. wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. W tej formie wsparcia istnieje możliwość wsparcia uczestników WTZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, umożliwia się także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ;
   8. wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością lub dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako element kompleksowego projektu).

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 1. w zakresie projektów typu 9.1.A. (drugi typ operacji):
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne j.s.t.;
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
  • organizacje pozarządowe;
  • lokalne grupy działania;
  • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; PFRON.
 2. w zakresie projektów typu 9.1.C:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne j.s.t.; organizacje pozarządowe;
  • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
  • lokalne grupy działania;
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie wynosi 12 000 000 EUR (53 596 800  PLN). Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, natomiast minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Czw., 30 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba