Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Współfinansowanie zadań przez kilka powiatów

Współfinansowanie zadań przez kilka powiatów fotolia.pl

Stosownie do treści art. 9a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powiatowy urząd pracy realizujący zadania, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy na obszarze kilku powiatów, jest współfinansowany z budżetów tych powiatów. 

Powiat prowadzący, a więc taki którego jednostką organizacyjną jest powiatowy urząd pracy, z mocy ustawy jest uprawniony do otrzymywania dotacji celowych na wydatki bieżące z budżetów innych powiatów - "powiatów dotujących". Ustawodawca przewidując obowiązek współpracy powiatów w zakresie współfinansowania wskazanych zadań przewiduje, iż podstawę tej współpracy stanowią zawierane między powiatami dwustronne porozumienia. Stronami tego porozumienia są powiaty, a jego celem jest współfinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego urzędu pracy, który wykonuje zadania wszystkich powiatów biorących udział w tym porozumieniu. Istotą tych porozumień jest udział w wymiarze finansowym powiatów dotujących polegający na przekazywaniu powiatowi prowadzącemu urząd pracy określonych środków finansowych w postaci dotacji celowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadań.

W przypadku nie zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy, zastosowanie znajduje regulacja prawna zawarta w treści ust. 4 art. 9a ustawy. "Roszczenie", o którym mowa w powołanym przepisie art. 9a ust. 4 ustawy posiada administracyjny charakter. Uprawnienie, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie prawa odnosi się do ustalenia wysokości kosztów poniesionych przez "powiat prowadzący" na działalność bieżącą powiatowego urzędu pracy za powiat, który jest zobowiązany do współfinansowania tych kosztów stosownie do zasad określonych w art. 9a ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ww. ustawy. Skoro ustawodawca wskazuje, że "roszczenie" odnosi się do kosztów, które zostały poniesione, to tym samym odnosi te koszty do tych które były niezbędne w związku z realizacją zadań nałożonych i realizowanych przez powiatowy urząd pracy na terenie powiatu, który tych kosztów nie poniósł. 

Źródło: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 26 września 2019 r., I GSK 1391/18, CBOSA

Pt., 17 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka