Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Mało korzystamy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Mało korzystamy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych fotolia.pl

Podstawowym celem Funduszu jest zaspokojenie roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Ochrona roszczeń pracowniczych w przypadku, gdy pracodawca staje się niewypłacalny jest spełnieniem wymogu zrównania ustawodawstwa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Dysponentem funduszu jest minister właściwy do spraw pracy.

Stan Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na początek 2019 r. wynosił 3.698.546 tys. zł, tj. 99,5% planu i był niższy o 25,7% od wykonania na początek 2018 r.

Na stan Funduszu na początek roku 2019 składały się środki pieniężne zrealizowane w kwocie 2.933.912 tys. zł, co stanowiło 100,6% planu, należności ogółem zrealizowane w kwocie 788.021 tys. zł, co stanowiło 95,8% planu, w tym należności z tytułu wypłaconych świadczeń pracowniczych zrealizowane w kwocie 787.727 tys. zł, co stanowiło 96,1% planu, zobowiązania zrealizowane w kwocie 23.387 tys. zł, co stanowiło 109,5% planu.

Przychody FGŚP w 2019 r. zaplanowane w wysokości 476.036 tys. zł, zrealizowano w kwocie 521.109 tys. zł, co stanowiło 109,5% planu. Składka od pracodawców zaplanowana w kwocie 395.974 tys. zł, zrealizowana została w kwocie 424.249 tys. zł, co stanowiło 107,1% planu. Pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 80.062 tys. zł, zrealizowane zostały w  kwocie 96.830 tys. zł, co stanowiło 120,9%.

Koszty bezzwrotnych transferów na rzecz ludności w 2019 r. ujęte w planie po zmianach w wysokości 4.850 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości 18 tys. zł i dotyczyły wypłat dokonanych z mocy art. 17 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tzw. międzynarodowe postępowania upadłościowe) dla 3 osób, co stanowiło 0,4% planu.

Koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych w 2019 r. ujęte w planie w wysokości 2.243.053 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.942.864 tys. zł, co stanowiło 86,6% planu.

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników w 2019 r. ujęta w planie w wysokości 337.500 tys. zł, została zrealizowana w wysokości 230.932 tys. zł, co stanowiło 68,4% planu.

Koszty świadczeń obligatoryjnych w 2019 r. wyniosły 3.161.521 tys. zł i stanowiły 49,5% kosztów ogółem. Główną pozycję kosztów w grupie świadczeń obligatoryjnych stanowią koszty wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, które wyniosły (łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne) 1.667.088 tys. zł, tj. o 1,8% mniej w stosunku do roku 2018.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec roku 2019 wyniosła 866,4 tys. osób i była o 102,5 tys. osób niższa niż na koniec 2018 roku. Odpowiednio stopa bezrobocia na koniec 2019 r. wyniosła 5,2% i była o 0,6 p.p.  niższa niż na koniec 2018 roku.  Przeciętna wysokość  zasiłku w 2019 r. wyniosła 746,1 zł (bez składek) i była niższa  od planowanej o 27,8 zł.

Koszty inwestycyjne zaplanowane w kwocie 200 tys. zł, zrealizowane zostały na poziomie 50 tys. zł, co stanowiło 25,0% planu; poziom realizacji tego tytułu  wynika głównie z wielkości złożonych zapotrzebowań wojewódzkich urzędów pracy na środki FGŚP celem dokonania zakupów inwestycyjnych.

Zaplanowane na 2019 r. transfery na rzecz ludności mieszczące się w należnościach Funduszu w kwocie 135.000 tys. zł, zrealizowano w kwocie 124.168 tys. zł dla 13.480 osób, co stanowiło 92,0% planu, w tym zaliczki przeznaczone na realizację niezaspokojonych świadczeń pracowniczych na podstawie art.12a i art. 15a ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych  zrealizowano w wysokości 1.923 tys. zł dla 784 osób.

Stan Funduszu na koniec 2019 r. wyniósł 1.890.132 tys. zł, co stanowiło 131,9% planu. 

Pt., 26 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek