Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

PFRON: Zmiany w zasadach współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu łagodzenia skutków epidemii

PFRON: Zmiany w zasadach współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu łagodzenia skutków epidemii fotolia.pl

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wdrożył nowe rozwiązania dotyczące realizacji i rozliczenia projektów zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. Zmiany zostały wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

Z nowych rozwiązań skorzystać mogą organizacje pozarządowe realizujące zadania ze środków PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach konkursów:

  • „Samodzielni i skuteczni” (konkurs nr 4/2017)
  • „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs nr 1/2018)
  • „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs nr 1/2019)

Zmiany dotyczą projektów, których data rozpoczęcia realizacji przypada w 2020 roku: projektów rocznych (konkurs nr 1/2019) oraz wieloletnich realizowanych odpowiednio w pierwszym, drugim i trzecim okresie finansowania (konkursy nr 1/2019, 1/2018 i 4/2017).

Wśród zmian wprowadzono możliwość realizacji wsparcia w sposób zdalny, tak w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jak i 30 dni po ich odwołaniu. Wprowadzono również możliwość modyfikacji, a nawet wprowadzenia nowych form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb beneficjentów i uczestników projektów realizowanych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także w okresie do 30 dni po ich zakończeniu.

Organizacje pozarządowe mogą zostać zwolnione z obowiązku uzyskania od każdego beneficjenta i uczestnika projektu, nie rzadziej niż raz w miesiącu, poświadczenia korzystania ze wsparcia w ramach projektu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni po ich odwołaniu.

Według nowych wytycznych, w projektach dotyczących prowadzenia rehabilitacji w placówce, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni po ich zakończeniu możliwe jest prowadzenie dodatkowych form wsparcia realizowanych poza placówką w liczbie godzin przekraczającej 30 proc. ogółu godzin wsparcia zaplanowanych w projektach. Zdalny sposób udzielania wsparcia nie zmienia kwalifikacji jego formy jako „realizowanych w placówce”.

Dodatkowo, w przypadku umów, których planowany termin zakończenia realizacji projektów lub okresu ich finansowania przypada w okresie stanu epidemii lub 30 dni po jej odwołaniu, możliwa jest realizacja działań projektowych w późniejszym terminie. Warunkiem jest zawarcie porozumienia pomiędzy organizacją pozarządową a PFRON. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na późniejszą realizację zleconych zadań powinien zostać złożony nie później, niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu.

PFRON będzie mógł odstąpić od rozliczenia finansowego projektu na podstawie faktycznej wartości wskaźników ewaluacji (nakładu, produktu, realizacji). Oprócz tego możliwe będzie uznanie przekroczenia maksymalnej stawki ryczałtowej w odniesieniu do kosztów administracyjnych związanych z projektem rozliczanych przez organizację ryczałtem. Warunkiem jest, aby koszty uznane nie przekroczyły kwoty przewidzianej w zawartej umowie.

Dodatkowo możliwe będzie uznanie w rozliczeniu przekroczenia limitów kosztów kwalifikowanych określonych dla poszczególnych kategorii kosztów zawartych w treści ogłoszenia danego konkursu; uznanie kosztów personelu merytorycznego w sytuacji, gdy łączna liczba godzin pracy rozliczana na podstawie budżetu projektu jest większa od faktycznej łącznej liczby godzin wsparcia o więcej niż 30 proc.; uznanie kosztów poniesionych na sfinansowanie działań zaplanowanych w ramach projektu, które zostały odwołane ze względu na stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jako koszty uzasadnione i kwalifikowalne.

Źródło: MRPiPS

Pt., 8 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska