Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Starosta może udzielić pożyczki mikroprzedsiębiorcom

Starosta może udzielić pożyczki mikroprzedsiębiorcom fotolia.pl

Jak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawy z druku sejmowego nr 299 (art. 1 pkt 14 dodający art. 15zzd) starosta będzie mógł na podstawie zawartej umowy udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro-przedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Ponieważ powołany przepis ma charakter fakultatywny nie będzie to zadanie obowiązkowe.

Co należy rozumieć pod pojęciem bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Przepisy prawa nie definiują powołanego pojęcia. Stąd też należy przyjąć, że to wszelkiego rodzaju koszty, jaki musi ponieść właściciel działalności gospodarczej w celu jej sprawnego i poprawnego działania. Przykładowo obejmują one takie koszty jak: opłaty za Internet, opłaty za telefon (abonament, doładowania), opłaty za prowadzenie konta bankowego, opłaty za przelewy bankowe, odsetki od kredytów oraz pożyczek bankowych, zakup paliwa, opłaty związane z utrzymaniem samochodu zarejestrowanego na działalność np. ubezpieczenie, wymiana opon, naprawy samochodowe, zakupione akcesoria do samochodu, amortyzacja samochodu i innych środków trwałych, usługi księgowe, usługi reklamowe, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie lokalu lub środków trwałych, usługi ochroniarskie, monitoring, opłata za czynsz lub wynajem, opłaty za energię, wodę, podatki od nieruchomości.

Bieżącym kosztem prowadzenia działalności będą niewątpliwie także koszty wynagrodzeń pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne. W tym zakresie mikro-przedsiębiorca może otrzymać pomoc, w myśl art. 15zzb dodanego w art. 1 pkt 14 projektu. Ponieważ przepis ten wyłącza możliwość otrzymania dofinansowania w części, w której te same koszty zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych, to o środki na wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne można aplikować tylko z jednego źródła.

Zadania urzędów pracy związane z udzieleniem dofinansowania

Nabór wniosków będzie ogłaszał dyrektor powiatowego urzędu pracy. Od tej daty przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Treść wniosku

We wniosku o pożyczkę przedsiębiorca będzie musiał złożyć oświadczenie o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełnym wymiar czasu pracy.

Wniosek będzie musiał zawierać także oświadczenie o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, o treści wskazanej w komentowanym przepisie. Informacja, że to sam składający jest zobowiązany zawrzeć we wniosku opisywaną klauzule wskazuje, że to przedsiębiorca sporządza wniosek i składa go we właściwym PUP-ie.

Jaka będzie wysokość pożyczki?

Pożyczka będzie mogła zostać udzielona do wysokości 5 000 zł. Oprocentowanie pożyczki będzie stałe i wyniesie w skali roku 0,05% stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Podstawa wypłaty pożyczki

Pożyczka będzie wypłacana na podstawie zawartej umowy, do której znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 720-724 dotyczące umowy pożyczki.

Okres spłaty pożyczki

Okres spłaty pożyczki nie będzie mógł być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, będzie mogła przedłużyć okres spłaty pożyczki

Umorzenie pożyczki

Projekt ustawy przewiduje możliwość umorzenia pożyczki wraz z odsetkami na wniosek mikro-przedsiębiorcy, pod warunkiem, że mikro-przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikro-przedsiębiorca zamieszcza oświadczenie (do którego stosuje się opisane powyżej wytyczne związane z obowiązkiem zamieszczenia oświadczenia o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń) o niezmniejszeniu zatrudnienia.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

Formą zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki może być weksel in blanco lub inna forma zabezpieczenia ustalona przez strony umowy pożyczki. Starosta został zobowiązany do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

Pon., 30 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka