Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sytuacja polskich seniorów w 2018 r.

Sytuacja polskich seniorów w 2018 r. fotolia.pl

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport o sytuacji osób starych w 2018 r. W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować nasilający się proces starzenia się społeczeństwa. Udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski systematycznie rośnie. Na koniec 2018 r. osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły w Polsce blisko 25% ogółu mieszkańców, podczas gdy w roku 2010 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 19,6%.

Przeciętne trwanie życia, umieralność osób po 60 r. ż.

W 2018 r. w Polsce zmarło 414,2 tys. osób. Wśród zmarłych, osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły 84,8%. W przypadku mężczyzn odsetek zmarłych w wieku 60 lat i więcej ukształtował się na poziomie 78,7%, natomiast w przypadku kobiet – 91,3%.

Do podstawowych przyczyn zgonów w 2018 r. zaliczyć można przede wszystkim choroby krążenia i nowotwory. Odpowiadały one odpowiednio za 40,5% oraz 26,4% ogólnej liczby zgonów w Polsce. Choroby układu oddechowego były przyczyną 7,1% zgonów osób w wieku senioralnym. Częściej na tę przypadłość umierali mężczyźni – była ona przyczyną ich śmierci w 7,9% przypadków, a kobiet – w 6,3%.

Przeciętne trwanie życia

W 2018 r. przewidywane przeciętne trwanie życia noworodka płci męskiej wynosiło 73,9 lat, natomiast płci żeńskiej – 81,7 lat, odpowiednio o 4,2 oraz 3,7 lat dłużej niż w 2000 r. oraz o 1,8 oraz 1,1 roku dłużej niż w roku 2010. Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzny w mieście wynosiło 74,2 lata i było o 1,0 rok dłuższe niż mężczyzny na wsi.

Prognoza demograficzna w perspektywie do 2050 roku

Według prognozy demograficznej w perspektywie do roku 2050 populacja Polski będzie stawała się coraz starsza. Równolegle do przewidywanego spadku liczby ludności o 4,5 mln osób do roku 2050, spodziewany jest stały wzrost liczby ludności w wieku senioralnym.

Liczba ludności w wieku 60 lat i więcej według prognozy GUS, w roku 2030 ukształtuje się na poziomie 10,8 mln osób (wzrost w stosunku do roku 2018 o 13,4%), w roku 2040 na poziomie 12,3 mln osób (wzrost w stosunku do analizowanego roku o 28,9%). W 2050 r. w Polsce będzie mieszkać 13,7 mln osób w starszym wieku (wzrost w stosunku do roku 2018 o 44,1%), stanowiąc 40,4% społeczeństwa.

Sytuacja ekonomiczna i mieszkaniowa osób starszych

Osoby starsze w zdecydowanej większości to osoby nieaktywne zawodowo. W 2018 r. 86,0% ogółu seniorów było biernych zawodowo (7879 tys. osób). W porównaniu do roku poprzedniego liczba osób starszych biernych zawodowo wzrosła o 195 tys. (tj. o 2,5%)

Podstawową przyczyną bierności zawodowej ludności w wieku 60 lat i więcej było posiadanie statusu emeryta. W 2018 r. wśród osób w wieku 60 lat i więcej emerytura była przyczyną niewykonywania i nieposzukiwania pracy w przypadku 89,1% kobiet i 84,7% mężczyzn. Kolejnym ważnym powodem bierności zawodowej seniorów była choroba lub niepełnosprawność. Z tego powodu nie pracowało i nie poszukiwało pracy 7,9% osób w analizowanej grupie wieku (5,4% kobiet i 12,0% mężczyzn).

Przeciętne miesięczne dochody i wydatki w gospodarstwach domowych z osobami w wieku 60 lat i więcej

W 2018 r. osoby w wieku 60 lat i więcej, żyjące w gospodarstwach domowych złożonych wyłącznie z osób w tym wieku, przeciętnie w miesiącu miały dochód rozporządzalny przypadający na jedną osobę w wysokości 1970 zł. W gospodarstwach jednoosobowych seniorów dochód ten wyniósł 1963 zł, podczas gdy w gospodarstwach złożonych wyłącznie z dwóch osób starszych – 1978 zł.

W 2018 r. przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwach domowych tworzonych przez osoby w wieku senioralnym wynosiły 1501 zł i były o 299 zł wyższe w porównaniu z wydatkami gospodarstw, w skład których wchodziły wyłącznie osoby w wieku poniżej 60 lat. W przypadku gospodarstw jednoosobowych seniorów wydatki te wynosiły 1640 zł, a w gospodarstwach złożonych z dwóch osób w wieku 60 lat i więcej – 1435 zł. W porównaniu do roku 2017 przeciętne wydatki na jedną osobę w gospodarstwach seniorów spadły o ok. 14 zł, natomiast w gospodarstwach domowych osób młodszych wzrosły o 23 zł.

W strukturze miesięcznych wydatków gospodarstw domowych, w skład których wchodziły jedynie osoby w wieku 60 lat i więcej, 27,0% ogółu wydatków stanowiły wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe, 22,0% – wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii, a 8,6% to wydatki związane ze zdrowiem.

Zadłużenia osób w wieku powyżej 60 lat

Na sytuację ekonomiczną osób w wieku 60 lat i więcej istotny wpływ ma poziom ich zadłużenia. Według danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) na koniec 2018 r. 21,9% seniorów posiadało zobowiązania z tytułu kredytu konsumpcyjnego, a 3,7% z tytułu kredytu hipotecznego. Seniorzy stanowili nieco ponad jedną czwartą kredytobiorców kredytów konsumpcyjnych i blisko 9,2% mających kredyt hipoteczny

Warunki mieszkaniowe

W 2018 r. ponad 62% gospodarstw domowych złożonych wyłącznie z osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkiwało budynki wielorodzinne, podczas gdy wskaźnik ten dla gospodarstw bez osób starszych wyniósł 59%. Domy jednorodzinne zamieszkiwało natomiast 37,7% gospodarstw domowych tworzonych wyłącznie przez osoby starsze, zaś gospodarstw bez osób starszych – 40,8%.

W 2018 r. na jedno gospodarstwo domowe osób w wieku senioralnym przypadało 67,68 m2 powierzchni użytkowej mieszkania i było to prawie o 11 m2 mniej w porównaniu z gospodarstwami złożonymi wyłącznie z osób w wieku poniżej 60 roku życia

Ambulatoryjna opieka zdrowotna

W podstawowej opiece zdrowotnej lekarze udzielili osobom w wieku 65 lat i więcej 56,5 mln porad, co stanowiło 32,9% ogólnej liczby porad w tym zakresie. W opiece specjalistycznej lekarze udzielili osobom we wskazanym wieku 33,7 mln porad, tj. 28,9% wszystkich porad specjalistycznych. Lekarze dentyści udzielili tej grupie osób 5,3 mln porad, co stanowiło 15,5% wszystkich porad w tym zakresie.

Poradnie geriatryczne, oddziały geriatryczne

W grudniu 2018 r. w Polsce działało 146 poradni geriatrycznych. Najwięcej z nich zlokalizowanych było w województwie śląskim – 29, kolejnymi województwami pod względem liczebności tego typu poradni było województwo mazowieckie (22 poradnie) oraz małopolskie (20 poradni). Najmniej poradni geriatrycznych funkcjonowało w województwach warmińsko-mazurskim (jedynie 2 poradnie) oraz świętokrzyskim, podlaskim, podkarpackim (3 poradnie). Analizując liczbę ludności w wieku senioralnym przypadającą na jedną poradnię geriatryczną można stwierdzić, że najlepszą sytuacją charakteryzowało się województwo małopolskie, gdzie na jedną poradnię przypadło 39,2 tys. osób w wieku 60 lat i więcej, najgorszą zaś województwo warmińsko-mazurskie, gdzie na jedną poradnię przypadało 166,7 tys. seniorów. W tym czasie w całym kraju funkcjonowały 52 oddziały geriatryczne dysponujące 1 143 łóżkami.

Samoocena stanu zdrowia

W 2018 r. 59,2% osób w wieku 16 lat i więcej oceniło swój stan zdrowia jako bardzo dobry lub dobry. Osoby w wieku 60 lat i więcej znacznie rzadziej wskazywały na dobry lub bardzo dobry stan swojego zdrowia. Jedynie 1,9% osób w wieku senioralnym uznało swój stan zdrowia jako bardzo dobry, odpowiedź „dobry” wskazało 23,8% seniorów. Lepiej swój stan zdrowia wśród seniorów oceniali mężczyźni niż kobiety. Dobry lub bardzo dobry stan zdrowia według swojej oceny miało 28,0% mężczyzn i 24,1% kobiet. Znaczne różnice w samoocenie zdrowia osób w wieku 60 lat i więcej można dostrzec biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania. Dobrze lub bardzo dobrze swoje zdrowie oceniało 28,4% mieszkańców miast oraz 21,1% mieszkańców wsi.

Z całością raportu można zapoznać się tutaj.

Pt., 14 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek