Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zawodowa rodzina zastępcza zmienia miejsce zamieszkania

Zawodowa rodzina zastępcza zmienia miejsce zamieszkania fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich wystosował do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pismo z prośbą o interpretacje przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wątpliwości związane były z sytuacją, w której zastępcza rodzina zawodowa zmienia miejsce zamieszkania na miejscowość znajdującą się w innym powiecie, niż powiat, który zawarł z tą rodziną umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

W związku z wątpliwościami w interpretacji ustawy, zadano następujące pytania:

  • czy możliwe jest zawarcie porozumienia pomiędzy powiatami, wskazanego w art. 54 ust. 3b i 3c ustawy, w sytuacji gdy rodzina zastępcza zawodowa zmieniła miejsce zamieszkania? Czy w sytuacji, gdyby porozumienie miedzy powiatami było możliwe, to czy porozumienie winno być  zwarte zanim nastąpi zmiana miejsca zamieszkania rodziny? Czy umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, ulega rozwiązaniu w trybie art. 54 ust. 7, jeżeli rodzina zmieni miejsce zamieszkania bez uprzedniego otrzymania zgody od starosty powiatu, z którym została zawarta umowa? W końcu, kto we wskazanej sytuacji sprawuje kontrole, wskazaną w ustawie, nad rodziną zmieniającą miejsce zamieszkania?

W następstwie pytań ZPP, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej udzieliło następujących odpowiedzi:

Zgodnie z art. 54 ust. 3a umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej może być zawarta przez starostę innego powiatu niż starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej niezawodowej. W takim przypadku, umowa ta może być zawarta po uprzednim zawarciu porozumienia pomiędzy starostami. Porozumienie to może określać, że zadania związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej, w tym między innymi dotyczące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, porozumień o których mowa w art. 191 ust. 5, przyznawania świadczeń i dodatków przysługujących rodzinie zastępczej zawodowej i finansowania rodziny zastępczej zawodowej, wykonuje powiat starosty, który zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

Jeżeli rodzina zmienia swoje miejsce zamieszkania, na miejscowość w innym powiecie, wówczas umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej ulega rozwiązaniu, chyba, że starosta postanowi inaczej. Tak więc dalsze pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej na podstawie dotychczasowej umowy, na terenie innego powiatu, uzależnione jest od zgody starosty, z którym rodzina miała zawartą umowę. Jeżeli rodzina zmieni miejsce zamieszkania bez uprzedniego otrzymania zgody od starosty powiatu , z którym została zawarta umowa, umowa ta ulega rozwiązaniu.

Przepisy ustawy, nie wskazują, który z powiatów będzie sprawował kontrolę nad rodziną zastępczą, jednak zdaniem MRPiPS w tej sytuacji wskazane jest zawarcie porozumienia pomiędzy powiatami, regulującego w szczególności kwestię kontroli, przed wyrażeniem przez starostę zgody na przemieszczenie się rodziny na teren innego powiatu.


Zdaniem Związku Powiatów Polskich, mimo odpowiedzi MRPiPS, kwestią problematyczną pozostaje nadal podstawa prawna na jakiej miałoby być zawieranie wskazane porozumienie. ZPP dostrzega potrzebę nowelizacji danych w tym zakresie.

Niedz., 8 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek