Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego fotolia.pl

Resort polityki społecznej przygotował projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, nadając jej horyzont czasowy do 2030 r. Zakres dokumentu pokazuje diagnoza, którą przeprowadzono w kilku aspektach: umiejętności oraz systemu opieki zdrowotnej, demografii i rynku pracy, a także ubóstwa i wykluczenia społecznego. Jako cel główny łączący te aspekty wskazano wzrost kapitału ludzkiego i spójności społecznej w Polsce.

Poza celem głównym w SRKL wyznaczono pięć celów szczegółowych: podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli, w tym cyfrowych; poprawa zdrowia obywateli oraz systemu opieki zdrowotnej; wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy; redukcję ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawę dostępu do usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.

Autorzy strategii doszli do wniosku, że analiza problemów, które składają się na jakość kapitału ludzkiego i spójności społecznej w Polsce pozwala na określenie katalogu działań, wśród których wyróżniono:

  • Zmiany w treściach nauczania nastawione na kształtowanie postaw proinnowacyjnych (m.in. otwartości na współpracę, zmianę podejścia do porażki itp.); zajęcia praktyczne dot. zarządzania finansami, inwestycji; budowa kultury oszczędzania; zwiększenie nacisku na wolontariat; promowanie postaw prospołecznych;
  • Lepsze dopasowanie edukacji i uczenia się do potrzeb nowoczesnej gospodarki – rozwiązania systemowe związane z organizacją i finansowaniem systemu nauczania (w tym podstawowe założenia i zakres zmian wynikających z reformy ustroju szkolnego, reformy szkolnictwa wyższego, reformy kształcenia zawodowego pod kątem ścisłego zharmonizowania z rynkiem pracy);
  • Zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu, nacisk na kształcenie kompetencji cyfrowych w procesie kształcenia formalnego oraz kierowanie dedykowanych szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym;
  • Edukacja prawna dzieci i młodzieży;
  • Ograniczenie powrotu do przestępstwa oraz zmniejszenie zjawiska przestępczości nieletnich;
  • Poprawa stanu zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej – poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i dostępności do usług; poprawa jakości świadczeń medycznych, rozwijanie nowoczesnych form świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej (telemedycyna, e-zdrowie); ograniczanie zjawiska emigracji zarobkowej wykształconej kadry medycznej; poprawa systemu kształcenia kadr medycznych; promocja zdrowia, profilaktyka; wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie chorób stanowiących najczęstszą przyczynę dezaktywizacji zawodowej, ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii, psychiatrii oraz ratownictwa medycznego;
  • Modernizacja placówek medycznych;
  • Zmiana modelu spędzania czasu wolnego społeczeństwa, który ogranicza wiele rodzajów aktywności (w tym aktywność fizyczną), co mogłoby się przyczynić do wzrostu potencjału zdrowotnego i intelektualnego;
  • Przygotowanie koncepcji odpowiedzialnej polityki migracyjnej, uwzględniającej w pierwszej kolejności priorytet bezpieczeństwa państwa, uwzględniającej potrzeby rynku pracy i polskich przedsiębiorców, tworzenie ścieżek integracji dla cudzoziemców (pracownicy z kwalifikacjami i kompetencjami najbardziej potrzebnymi dla polskiego rynku pracy), ograniczenie zjawiska nielegalnej imigracji;
  • Prowadzenie aktywnej polityki rodzinnej (instrumenty o charakterze finansowym, instytucjonalnym i prawnym); ochrona zdrowia, w tym program ochrony zdrowia prokreacyjnego; opieka prenatalna; opieka nad dzieckiem (usługi o charakterze opiekuńczym i wczesno-edukacyjnym), a także wzmożenie działań na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcia jej form rodzinnych;

Projekt strategii będzie przedmiotem opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pt., 29 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża