Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej przez gminę

Sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej przez gminę fotolia.pl

W sytuacji, w której sprawienie pogrzebu znalazło się w katalogu świadczeń pomocy społecznej, brak jest jakichkolwiek podstaw do jego odmiennego potraktowania w tym względzie. Jedyna odmienność wynika z tego, że w przypadku decydowania o udzieleniu tego świadczenia, nie może być wydana decyzja, gdyż nie ma podmiotu posiadającego zdolność prawną. W tym więc zakresie organ wykonawczy podejmuje innego rodzaju czynność. W przypadku organu monokratycznego będzie to zarządzenie. W żadnym razie nie można opierać się w tym zakresie na domniemaniu kompetencji rady gminy- tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, sygn.. II SA/Go 77/18.

Rada Miejska podjęła  uchwałę  w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków. Prokurator Rejonowy zaskarżył powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarżący zarzucił, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, tj: wkroczenie przez Radę Miejską, bez upoważnienia, w materię uregulowaną już przez przepis ustawowy, podjęcie uchwały ws. zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez gminę, pomimo braku upoważnienia rady gminy do uregulowania tej kwestii w uchwale oraz ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa, podczas gdy zaskarżona uchwała nie mieści się w ustalonym w tym przepisie katalogu aktów publikowanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje skarga zasługiwała na uwzględnienie zatem sąd orzekł, że uchwała Rady Miasta jest niezgodna z prawem.

Słusznie wskazał skarżący, że zaskarżona uchwała nie zawiera żadnych norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, kierowanych wobec podmiotów zewnętrznych. Kontrolowana uchwała indywidualizuje adresata tego aktu, a przepisy w niej zawarte oddziałują jedynie na sferę obowiązków i uprawnień jednostki organizacyjnej gminy.

Należy nadto stwierdzić, że przywołane w uchwale podstawy prawne nie wypełniają warunku upoważnienia ustawowego do uchwalenia aktu prawa miejscowego. Kompetencji do stanowienia aktu o charakterze powszechnie obowiązującym nie można domniemywać, konieczna jest każdorazowa wyrażana podstawa prawna. Rada jest legitymowana do wydawania aktów prawa miejscowego tylko wówczas i tylko w takim zakresie, który bezpośrednio wynika z treści woli ustawodawcy wyrażonej w upoważnieniu ustawowym. Przepisy prawa materialnego takiego upoważnienia do określenia sprawienia pogrzebu przez gminę oraz zasad zwrotu wydatków w formie uchwały rady gminy nie zawierają.

Zgodnie z treścią art. 44 ustawy o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Przytoczony przepis nie zastrzega wprost kompetencji rady gminy do podjęcia uchwały w przedmiotowym zakresie. Również pozostałe przepisy prawa materialnego podane w podstawie prawnej uchwały takiego upoważnienia nie zawierają. 

W sytuacji, w której sprawienie pogrzebu znalazło się w katalogu świadczeń pomocy społecznej, brak jest jakichkolwiek podstaw do jego odmiennego potraktowania w tym względzie. Jedyna odmienność wynika z tego, że w przypadku decydowania o udzieleniu tego świadczenia, nie może być wydana decyzja, gdyż nie ma podmiotu posiadającego zdolność prawną. W tym więc zakresie organ wykonawczy podejmuje innego rodzaju czynność. W przypadku organu monokratycznego będzie to zarządzenie. W żadnym razie nie można opierać się w tym zakresie na domniemaniu kompetencji rady gminy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 marca 2018 r., sygn. II SA/Go 77/18.

Źródło: CBOSA

Sob., 1 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek