Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wysokość zasiłku według uznania MOPS

Wysokość zasiłku według uznania MOPS fotolia.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał wnioskodawcy zasiłek okresowy. W ocenie wnioskodawcy świadczenie było zbyt niskie. Jego skarga była jednak bezzasadna. Przyznany zasiłek ma charakter uznaniowy. Poza tym MOPS ma ograniczone możliwości finansowe - tak orzekł WSA w Opolu, sygn. II SA/Op 48/18.

Wnioskodawca złożył do MOPS wniosek o przyznanie mu zasiłku stałego z pomocy społecznej. Podał, że nie ma środków na bieżące utrzymanie i jest w trakcie postępowania o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Prezydent Miasta, reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zawiesił to postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jednocześnie organ przyznał wnioskodawcy zasiłek okresowy w wysokości 317 zł, na okres zawieszenia postępowania w sprawie o ustalenie prawa do zasiłku stałego.

Wnioskodawca odwołał się od decyzji, wskazując, że jest osobą bezdomną i niepełnosprawną, a nadto nie rozumie uzasadnienia decyzji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy, zatem wnioskodawca poskarżył się do WSA.

Sąd oddalił skargę jako oczywiście bezzasadną i wskazał, że organ pierwszej instancji zasadnie dokonał zawieszenia postępowania w sprawie. Jednocześnie skarżącemu przyznano zasiłek okresowy w związku z zawieszeniem postępowania w sprawie. Stosownie do art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, zasiłek okresowy ustala się w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 634 zł miesięcznie. Z kolei w myśl art. 38 ust. 3 pkt 1 kwota zasiłku okresowego, nie może być niższa niż 50 proc. różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

Wyznacznikami ustalania wysokości zasiłku okresowego są - z jednej strony - sytuacja materialna wnioskodawcy, a z drugiej strony - możliwości finansowe organów pomocy społecznej. Decyzja określająca wysokość zasiłku okresowego ma charakter uznaniowy. Organ nie jest związany ścisłymi kryteriami prawnymi, lecz ma pewną swobodę w ocenie zasadności zgłoszonych żądań. Wnioskodawcy przyznano pomoc w ramach możliwości finansowych MOPS. Organy działają w oparciu o środki finansowe, których wysokość jest ściśle określona. Są zatem upoważnione do ograniczenia rozmiaru przyznawanych świadczeń, jeżeli w ich dyspozycji nie ma odpowiednio wysokich środków finansowych. Organy pomocy społecznej muszą bowiem rozdzielać posiadane fundusze pomiędzy wszystkie osoby wymagające wsparcia. Poza tym, ograniczone możliwości finansowe organu to fakt powszechnie znany. Zasiłek okresowy dla skarżącego został więc prawidłowo przyznany.

Wyrok wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. II SA/Op 48/18.

Źródło: CBOSA

Pon., 20 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek