Podlaskie. Pieniądze na usługi opiekuńcze

Podlaskie. Pieniądze na usługi opiekuńcze fotolia.pl

Gminy i powiaty podlaskie mają czas do 17 maja na złożenie swoich wniosków w dwóch konkursach ogłoszonych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podlaskiego regionalnego programu operacyjnego. Jeden jest dedykowany dziennym domom opieki medycznej. Drugi konkurs dotyczy kilku typów projektów.

No co można pozyskać dofinansowanie

W przypadku konkursu na DDOM sprawa jest jasna. Natomiast w drugim konkursie katalog możliwych do sfinansowania przedsięwzięć jest szerszy. Zawiera cztery typy projektów:

  • 1 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej. Tu możliwymi do realizacji działaniami są m.in.: zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania oraz tworzenie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub całodobowego; specjalistyczne usługi opiekuńcze; czy aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej, ale wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób niesamodzielnych;
  • 2 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych. W przypadku projektów o takim charakterze katalog działań jest skupiony wokół pieczy zastępczej. Możliwe jest finansowanie kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze oraz osób już prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego; finansowanie tzw. działań usamodzielniających osoby opuszczające pieczę zastępczą czy ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze oraz finansowanie asystenta rodzinnego, czy ognisk wychowawczych oraz świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
  • 3 Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • 4 Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie teleopieki, systemów przywoławczych.

Ile można pozyskać?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w obu konkursach wynosi 95 proc. wydatków kwalifikowanych do refundacji. Na wsparcie przedsięwzięć w konkursie dotyczącym dziennych domów opieki medycznej przeznaczono 3,7 mln zł. A w konkursie na pozostałe typy przedsięwzięć zarząd województwa zarezerwował 10 mln zł. Przy czym tu projekt musi być wart co najmniej 50 tys. Więcej informacji można uzyskać: o konkursie na dzienne domy opieki medycznej tutaj, a o konursie na pozostałe typy projektów tutaj.

Sob., 4 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża