Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odpłatność za pobyt w DPS

Odpłatność za pobyt w DPS fotolia.pl

To ustawodawca zdecydował, iż powstanie ustawowego obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zostało połączone z takim zdarzeniem prawnym jak umieszczenie osoby uprawnionej w DPS. Tym samym o ile skonkretyzowanie i zindywidualizowanie tego ustawowego obowiązku, pozwoli na ustalenie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty i wysokości tej opłaty, to samo zobowiązanie istnieje począwszy od dnia powstania tego obowiązku, czyli z dniem umieszczenia osoby uprawnionej w DPS - tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Decyzją Wójt Gminy skierował kobietę do DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych i  ustalił miesięczną opłatę za pobyt w DPS w części obciążającej mieszkańca domu - w wysokości 70% jego dochodu. Jednocześnie wskazano, że opłata powyższa będzie potrącana ze świadczenia emerytalnego. Pozostałą różnicę do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca w  DPS miała ponosić zastępczo gmina.

Synowie kobiety podpisali z wójtem umowę na mocy, której zobowiązali się do ponoszenia opłat za pobyt matki w DPS odpowiednio w kwotach 150 zł i 300 zł. Zgody na ponoszenie opłat za pobyt matki w DPS nie wyraziła jej córka. Wobec tego Wójt Gminy decyzją orzekł o ustaleniu wysokości należności od córki w związku z pobytem jej matki w DPS. Córka wniosła skargę na powyższą decyzję.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że ustawowy obowiązek ponoszenia opłaty za pobyt osoby uprawnionej w DPS poprzez indywidualny akt stosowania prawa musi zostać przekształcony w zobowiązanie do ponoszenia opłaty i dopiero w przypadku niewywiązywania się z tego zobowiązania, opłaty te zastępczo ponosi gmina, której przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Zatem w niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że skarżąca nie podpisała umowy z wójtem, jak również nie została wobec niej wydana decyzja nakładająca obowiązek zapłaty określonej kwoty tytułem partycypowania w kosztach związanych z pobytem matki w DPS, brak było podstaw do wydania wobec niej decyzji o zwrocie wydatków ponoszonych na ten cel zastępczo przez gminę.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2018 r., sygn. I OSK 1952/18.

Źródło: CBOSA

Sob., 11 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek