Przesłanki przyznania specjalnego zasiłku celowego

Przesłanki przyznania specjalnego zasiłku celowego fotolia.pl

O tym, czy mamy do czynienia ze "szczególnie uzasadnionym przypadkiem" w rozumieniu art. 41 pkt. 1  ustawy z 2004 r. o pomocy społecznej, decydują indywidualne okoliczności każdej sprawy. Dla oceny spełnienia omawianej przesłanki niezbędne jest rozważenie celu, na sfinansowanie którego przeznaczone mają być przyznane środki w kontekście całokształtu sytuacji dochodowej, materialnej, rodzinnej, czy zdrowotnej wnioskodawcy - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

W niniejszej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta, obywatelowi specjalnego zasiłku celowego na zakup leków. Organ pierwszej instancji odmówił przyznania wnioskowanej pomocy z uwagi na przekroczenie przez skarżącego kryterium dochodowego do uzyskania zasiłku celowego i brak zaistnienia przesłanek z art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do uzyskania specjalnego zasiłku celowego. Obywatel wniósł skargę na powyższą decyzję do WSA w Gdańsku, wnosząc o uchylenie decyzji organów obu instancji.

Sąd wskazał co następuje: organy zasadnie uznały, że skarżący nie spełnia przesłanek do uzyskania zasiłku celowego, bowiem jego dochód przekracza kryterium dochodowe. Zasadnie też rozważyły możliwość udzielenia mu pomocy na podstawie innego przepisu ustawy - art. 41 pkt 1.

O tym, czy mamy do czynienia ze "szczególnie uzasadnionym przypadkiem" w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy, decydują indywidualne okoliczności każdej sprawy. Dla oceny spełnienia omawianej przesłanki niezbędne jest rozważenie celu, na sfinansowanie którego przeznaczone mają być przyznane środki w kontekście całokształtu sytuacji dochodowej, materialnej, rodzinnej, czy zdrowotnej wnioskodawcy. Organ w tym przypadku orzeka w warunkach uznania administracyjnego, o czym świadczy użyty w przywołanym przepisie zwrot "organ może".

Aby Sąd mógł uznać - dokonując kontroli decyzji wydanych w ramach uznania administracyjnego, że nie są one dowolne, ustalony w nich stan faktyczny nie może budzić wątpliwości, bowiem stanowi on podstawę do dokonania przez organy oceny, czy w sprawie zaszedł szczególnie uzasadniony przypadek, pozwalający na przyznanie specjalnego zasiłku celowego.

W niniejszej sprawie jednym z elementów, które zadecydowały o uznaniu przez organy, że taka sytuacja nie zachodzi, było przyjęcie przez nie, że skarżącemu pozostaje do dyspozycji miesięcznie kwota ponad 400 zł. Skarżący w toku postępowania podawał, że kwota ta niewiele przekracza 100 złotych, a organy stanowiska tego nie zaakceptowały.

Organy błędne rozważyły sytuację życiową skarżącego, bowiem zbadały jedynie kwestię finansową. Nie dokonały natomiast żadnej analizy kwestii stanu jego zdrowia i konieczności ponoszenia przez niego kosztów leczenia. Nie ustaliły, jakiej wysokości są to koszty, jak często skarżący musi je ponosić.. Jednak w sprawie dotyczącej specjalnego zasiłku celowego, w której istotne jest dokonanie oceny, czy nie zachodzi "szczególnie uzasadniony przypadek", konieczne jest rozważenie  i to wszechstronne wszelkich okoliczności dotyczących sytuacji życiowej strony. Konieczności tej organy obu instancji nie sprostały.

Mając na uwadze powyższe Sąd stwierdzając, że organy obu instancji naruszyły przepisy postępowania w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy, uchylił decyzje organów obu instancji.

Wyrok Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2019 r., sygn. III SA/Gd 695/18

Źródło: CBOSA

Sob., 4 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek