Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Mazowieckie. Pieniądze na aktywizację wykluczonych

Mazowieckie. Pieniądze na aktywizację wykluczonych fotolia.pl

Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz ośrodki pomocy społecznej z Mazowsza mają czas do końca stycznia, by przekazać wnioski o dofinansowanie swoich działań aktywizujących osoby wykluczone. Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w trybie pozakonkursowym w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, mazowieckiego RPO.

Na co można pozyskać dofinansowanie

PCPR-y i OPS-y mogą zgłaszać działania odpowiadające typowi projektu: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez / we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Projekty powinny przewidywać wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, realizowane z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

  1. społecznym: mające na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.: poradnictwo specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie); poradnictwo i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu); praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania);
  2. zawodowym: mające na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, jak również pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, np.: prace społecznie użyteczne, staże zawodowe, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową, zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego; kursy i szkolenia zawodowe. Uwaga: OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej;
  3. edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, np. edukacja formalna;
  4. zdrowotnym, o ile będą one bezpośrednio związane z osiągnięciem celów przypisanych do ścieżki reintegracji, mając na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.: finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych; sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin; udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych. W ramach projektów pozakonkursowych OPS, PCPR realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym będzie możliwa, jeżeli wsparcie o tym charakterze będzie wiązało się z potrzebami danej osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie. Typowe usługi zdrowotne nie będą wspierane. Poza usługami aktywnej integracji istnieje możliwość realizacji działań o charakterze środowiskowym, oddziaływanie na uczestników oraz ich otoczenie wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

W ramach projektu mogą być realizowane usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu tych usług.

Ile można pozyskać dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych do refundacji w projekcie wynosi 80 proc. Ogólna pula pieniędzy przeznaczona na wsparcie projektów w tym naborze to 68,3 mln zł. Więcej informacji o naborze wniosków można uzyskać tutaj.

Niedz., 13 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża