Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wielkopolskie: pieniądze na integrację społeczną

Wielkopolskie: pieniądze na integrację społeczną fotolia.pl

Jednostki organizacyjne wielkopolskich gmin i powiatów od 31 grudnia będą mogły składać wnioski o dofinansowanie różnego rodzaju działań aktywizacyjnych. Zarząd województwa przeznaczył na wsparcie 50 mln zł w ramach działania 7.1 lubelskiego RPO. Z tej puli wyodrębniono 15 mln zł wyłącznie dla przedsięwzięć realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej oraz miejskie i powiatowe ośrodki pomocy rodzinie.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach konkursu można realizować projekty odpowiadające dwóm typom: (1) projekty z zakresu wsparcia działań mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin, grup, środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; (2) projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację.

Aktywizacja

Aktywizacja, o której mówi typ pierwszy projektów, może przybrać trzy formy i odpowiadające im instrumenty:

  1. zawodowa - pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy tj. np. wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej; zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, usługi asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca zawodowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, kursy i szkolenia zawodowe (wraz ze stypendiami);
  2. edukacyjna – podniesienie poziomu wykształcenia lub dostosowanie poziomu wykształcenia do potrzeb rynku pracy tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami), zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego, sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kompetencji kluczowych; organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych);
  3. zdrowotna – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem) np.: finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych; skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin; skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu; skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających; sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami; skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  4. społeczna – nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np poprzez organizację i finansowanie: usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami; usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej; kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy itp.

Sieciowanie

Rozumiane jest ono jako łączenie podmiotów o podobnym charakterze działań lub podmiotów mających na celu wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej; wymiana zasobów i usług (sieci ponadgminne lub sieci ponadpowiatowe) w celu zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego; wypracowywanie, dostarczenie, wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną; działania edukacyjne/szkoleniowe dla podmiotów odpowiadających za lokalną politykę integracyjną, np. gminy nie realizujące projektów w zakresie aktywnej integracji w okresie 2007‑2013; doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym; tworzenie partnerstw międzygminnych/powiatowych, mających na celu wymianę usług w zakresie aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania. Przedsięwzięcia sieciowania mogą być realizowane wyłącznie w powiązaniu z projektem pierwszego typu.

Więcej na temat konkursu można dowiedzieć się tutaj.

Sob., 15 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża