Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nieodpłatna pomoc prawna po nowemu (10)

Nieodpłatna pomoc prawna po nowemu (10) fotolia.pl

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o wpis na prowadzone przez wojewodę listy organizacji uprawnych do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dla powiatów jest to o tyle istotne, że w otwartych konkursach ofert organizowanych od 2019 r. o prowadzenie punktu będą mogły się ubiegać wyłącznie organizacje wpisane na listę.

W dodanym art. 11d ustawy określono warunki jakie będą musiały spełnić organizacje ubiegające się o wpis. Wpis odbywa się na wniosek. O wpis na listę nie będą mogły ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

W celu weryfikacji spełniania przez organizację pozarządową wpisaną na listę warunku profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wojewoda dokonuje oceny wybranych porad udzielonych w ramach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie. Ocena porady ma być dokonywana w sposób gwarantujący jej bezstronność, na podstawie wniosków zawartych w recenzji doradcy posiadającego rekomendację podmiotu  uprawnionego do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego. Ocenę wojewoda będzie zobowiązany przesłać właściwemu staroście. Porada, ocena i recenzja będą mogły być przekazywane drogą elektroniczną.

Wojewoda będzie posiadał kompetencje do wykreślenia organizacji pozarządowej z listy w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez organizację działalności w zakresie objętym wpisem, niespełniania warunków dla jej prowadzenia, nie rozliczenia się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem (w takim przypadku ponowny wpis może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami), a także w przypadku nie przekazania listy osób, które mają udzielać porad w punktach oraz zaświadczeń o ukończeniu przez te osoby szkoleń lub potwierdzających uczestnictwo w kursie doszkalającym.  

Listę wojewoda udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wraz z listą udostępnia się informacje o organizacjach pozarządowych wykreślonych z listy i dacie oraz przyczynach ich wykreślenia.

Zgodnie ze zmienionym art. 11 ust. 9 (zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.) w przypadku zaprzestania spełnienia warunków z zakresie zatrudnienia wymaganego personelu starosta nie zawiera umowy z organizacją pozarządową albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku zaprzestania spełnienia warunku w zakresie gwarancję należytego wykonania zadania starosta nie zawiera umowy z organizacją pozarządową albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Sob., 17 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel