Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowa polityka migracyjna?

Nowa polityka migracyjna? fotolia.pl

Resort rozwoju zapowiada na połowę roku plan działań przeciwdziałającyh problemowi braku rąk do pracy. - W obliczu tych wzywań aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo nie wystarczy. Nasza gospodarka już teraz potrzebuje pracowników spoza Polski, a w przyszłości będzie ich potrzebować coraz więcej – twierdzi minister rozwoju Jerzy Kwieciński. Rząd przyjął już założenie nowej polityki migracyjnej.

Mało nas do pracy

Polski rynek pracy opuszczają roczniki wyżu demograficznego lat 50. (niemal 800 tysięcy urodzeń rocznie), a wchodzą na niego roczniki niżu lat 90. (poniżej 400 tysięcy urodzeń rocznie). Łącznie w latach 2015-2020 ubędzie blisko 590 tysięcy osób w wieku produkcyjnym. W kolejnych latach ten proces jeszcze się nasili. Specjaliści rynku pracy wskazują, że w 2030 r. pracodawcy będą mieli problemy z obsadzeniem co piątego stanowiska pracy. Z 20 milionów potrzebnych pracować będzie około 16 milionów osób. Brakować będzie nie tylko pracowników wysoko wykwalifikowanych, lecz również tych o kwalifikacjach podstawowych.

Zaprosić więcej cudzoziemców

W opinii kierownictwa ministerstwa rozwoju, w obliczu obecnej sytuacji i perspektyw napływ cudzoziemców do Polski będzie miał coraz większe znaczenie. Na rynku pracy przebywa obecnie około 1 miliona pracowników ze wschodu, głównie z Ukrainy. Pod koniec 2017 r. ważnych było już ponad 325 tysięcy dokumentów potwierdzających legalny pobyt cudzoziemców w Polsce w oparciu na przykład o zezwolenie na pobyt czasowy. Te dane pokazują, że imigracja nie ma charakteru wyłącznie cyrkulacyjnego i sezonowego. W 2017 r. wydano 235 tysięcy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz zarejestrowano 1,8 miliona oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie pracy bez zezwolenia. Pracownicy z Ukrainy są obecnie zatrudnieni w co dziesiątej polskiej firmie (zatrudnia ich 39 proc. dużych firm, 21 proc. średnich i 6 proc. małych). Najwięcej pracowników zza wschodniej granicy pracuje w produkcji oraz usługach.

Założenia rządu

Przyjęty przez Radę Ministrów dokument "Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej” przewiduje, że nowa polityka migracyjna Polski musi być dostosowana do priorytetów rynku pracy, koncentrować się na uzupełnianiu zasobów pracy osobami spoza Polski w branżach, w których występują luki kompetencyjne (z uwzględnieniem ochrony krajowego rynku pracy), odpowiadać na potrzeby cudzoziemców i do obywateli polskich mieszkających za granicą, w tym repatriantów, tak by zachęcić ich do powrotu do kraju oraz zakładania lub przenoszenia tu działalności gospodarczej, zapobiegać dalszej emigracji i zapewniać wzrost migracji powrotnych. Dokument przyjęty przez rząd ma charakter kierunkowy. Szczegółowe rozwiązania zostaną wskazane w kompleksowym planie działań, który ma powstać do w połowy bieżącego roku.

Co ma zawierać plan działań?

W zapowiedzianym planie działań ma być opisanych szereg narzędzi. Po pierwsze, które pomogą monitorować migracje i diagnozować potrzeby społeczno-gospodarcze Polski, m.in. doskonalenie systemów monitorowania procesów migracyjnych, rozwój i integrację systemów monitorowania polskiego rynku pracy w kontekście potrzeb polskiej gospodarki oraz wypracowanie narzędzi analitycznych pozwalających m.in. na określanie popytu na pracę migrantów zarobkowych i oczekiwanego poziomu kwalifikacji migrantów. Wypracowane mają być narzędzia służące przyciąganiu pracowników i przedsiębiorców z zagranicy. Do najważniejszych przedsięwzięć należy wspieranie pracodawców poszukujących pracowników za granicą oraz cudzoziemców poszukujących informacji o pracy w Polsce, jak również stworzenie systemu zachęt do podejmowania pracy i osiedlania się w Polsce dla Polaków zamieszkałych za granicą oraz cudzoziemców o pożądanych kwalifikacjach. Polskie uczelnie i jednostki naukowe mają być bardziej otwarte na obcokrajowców. Planowane jest m.in. wsparcie uczelni w rozbudowie oferty studiów dla studentów z zagranicy na kluczowych dla potrzeb polskiej gospodarki kierunkach. Istotny będzie także rozwój programów stypendialnych dla cudzoziemców, w tym osób polskiego pochodzenia. Ma powstać system rozwiązań, które ułatwią integrację cudzoziemców, w tym osób polskiego pochodzenia. W tym kontekście za kluczowe uznano nauczanie języka polskiego oraz przygotowanie systemu punktów wsparcia dla cudzoziemców w tzw. systemie one stop shop (kompleksowa obsługa w jednym punkcie, bez odsyłania „od okienka do okienka”). Punkty te miałyby oferować kompleksową pomoc w różnych kwestiach między innymi pomoc w znalezieniu mieszkania, informacji o możliwości kształcenia dla dzieci, zapoznanie z procedurami i prawem polskim, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń.

Źródło: mr.gov.pl

Pt., 30 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża