Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zwolnienie Dyrektora PCPR obowiązkowo z jego czynnym udziałem

Zwolnienie Dyrektora PCPR obowiązkowo z jego czynnym udziałem fotolia.pl

Uchwała podejmowana w oparciu o art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (dot. zwolnienia dyrektora PCPR) nie jest decyzją administracyjną i w związku z tym w postępowaniu poprzedzającym jej wydanie nie znajdują zastosowania przepisy k.p.a. Nie zmienia to jednak faktu, że jedną z podstawowych gwarancji procesowych w postępowaniu toczącym się przed organami administracyjnymi jest zapewnienie stronom przez te organy możliwości czynnego udziału w postępowaniu. (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt: II SA/Bd 866/17).

Zarząd powiatu upoważniony jest do podejmowania aktów w zakresie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Analiza przepisów obowiązującego prawa wykazuje także, iż ustawodawca nie zawarł w nich materialnoprawnej normy prawa administracyjnego określającej przesłanki zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, tak jak to uczynił np. w zakresie podstaw powoływania i odwoływania dyrektora instytucji kuttury czy dyrektora szkoły. Oznacza to, że w procesie badania legalności zaskarżonej uchwały sąd administracyjny bada, czy organ nie przekroczył granic swojej kompetencji administracyjnej i czy jej zrealizowanie nie nastąpiło w sposób dowolny. Z brzmienia art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym wynika, że przesłanką stwierdzenia nieważności uchwały organu powiatu jest sprzeczność uchwały z prawem.

Uwzględniając charakter prawny uchwały o zwolnieniu kierownika jednostki organizacyjnej powiatu obowiązek wysłuchania i umożliwienia złożenia wyjaśnień należy wyprowadzić z art. 2 Konstytucji RP, statuującego zasadę demokratycznego państwa prawnego oraz z art. 16 Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski w formie rezolucji 6 września 2001 r.

Czynności Zarządu ograniczające się do załączenia do protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu wielostronicowego materiału przygotowanego przez Starostę, bez umożliwienia skarżącemu możliwości zapoznania się z zebranymi w toku czynności wyjaśniających dokumentami, czy możliwości uzupełnienia materiału dowodowego, bez możliwości złożenia wyjaśnień, czy ustosunkowania się do sprawy łamie tym zasadę czynnego udziału stronny w postępowaniu.

Pon., 19 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka