Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Podkarpackie: pieniądze na integrację zagrożonych wykluczeniem

Podkarpackie: pieniądze na integrację zagrożonych wykluczeniem fotolia.pl

Samorządy podkarpackie, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne będą mogły składać wnioski w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podkarpackiego RPO. Nabór trwać będzie od 30 marca do 13 kwietnia. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95 proc. wartości projektu. Na konkurs przeznaczono 10 mln zł. Warunki konkursu dopuszczają partnerstwo w realizacji projektów.

No co można otrzymać pieniądze?

Katalog możliwości zawiera instrumenty stosowane w realizacji zintegrowanych oraz zindywidualizowanych programów wychodzenia z bezdomności, programów aktywizacji wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, programów usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej, programów reintegracji zawodowej i społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego, programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w szczególności programy zatrudnienia wspomaganego).

Programy te mogą być realizowane w oparciu o ścieżki reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym (celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej), edukacyjnym (celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy), zdrowotnym (celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy), zawodowym (celem usług jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

Działania z powyższego zakresu nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Instrumenty aktywizacji zawodowej mogą być realizowane wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej określone w "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020)". W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne do zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług.

Więcej na temat konkursu można dowiedzieć się tutaj.

Źródło: rpo.podkarpackie.pl

Sob., 3 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża