Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Planowane zmiany dotyczące domów pomocy społecznej

Planowane zmiany dotyczące domów pomocy społecznej fotolia.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Projektodawca wskazuję, że celem nowelizacji jest  ograniczenie skali nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a tym samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w takich placówkach, poprawę skuteczności stosowania sankcji nakładanych na podmioty prowadzące placówki bez zezwolenia oraz poprawę warunków pobytu osób przebywających w legalnie działających placówkach całodobowej opieki.

Znacząca część projektu ustawy dotyczy prywatnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub tzw. działalności statutowej.

Projekt reguluje również niektóre kwestie dotyczące domów pomocy społecznej, m.in.  uregulowanie zasad   opuszczania terenu placówki przez mieszkańca domu, analogicznie jak w placówkach zapewniających całodobowa opiekę, i doprecyzowując zasady wydawania decyzji o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.  Poszerza się katalog sytuacji, w których można zwolnić z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej o sytuacje nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub będącą już mieszkańcem domu w stosunku do zobowiązanego do wnoszenia opłaty dziecka. Zwolnić będzie można również wnuka osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu. Zmiana ta wynika z postulatów osób, których rodzice zostali skierowani do domu pomocy społecznej, a w przeszłości przebywały w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  Pozostałe zmiany w ustawie o pomocy społecznej mają charakter doprecyzowujący obecne przepisy w zakresie przyznawania, udzielania i wypłaty świadczeń, w tym m.in. w zakresie ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, wprowadzenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, zwrotu przez banki i inne instytucje finansowe z rachunku indywidualnego i wspólnego świadczeń pomocy społecznej,  wypłaconych po śmierci świadczeniobiorcy.

Zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego zmierzają do poddania placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku reżimowi ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego, zrównując w tym zakresie wskazane placówki z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, a także w zakresie sprawowanej przez sądy kontroli dotyczącej legalności przyjęcia i przebywania w placówce osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw oraz kontroli warunków, w jakich one tam przebywają.

Projekt dostępny jest tutaj.

Sob., 16 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel