Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Świadczenie na zdarzenie losowe

Świadczenie na zdarzenie losowe fotolia.pl

"Zdarzeniem losowym" w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej może być wyłącznie zdarzenie o charakterze nieoczekiwanym, nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia i zapobieżenia, a tym samym niespodziewanym, wywodzącym się np. z siły wyższej niezależnej w większym bądź mniejszym stopniu od woli człowieka. Za takie zdarzenie nie może być zaś uznane wieloletnie zużycie łazienki. Wyrok WSA w Łodzi z 7 listopada 2017 r. sygn. II SA/Łd 534/17.

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że cel  świadczenia art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy został ujęty w sposób uniwersalny, przy czym dostrzec można dwie podstawy jego przyznania, a mianowicie zaistnienie zdarzenia losowego, względnie innego typu zdarzenia, które zmierzało będzie do poprawy jakości sprawowanej opieki. Posłużenie się przez ustawodawcę tak uniwersalnymi pojęciami oznacza, że pozostawił on staroście oraz radzie powiatu dużą dozę swobody w ocenie sytuacji podmiotu rodzinnej pieczy zastępczej uzasadniającej udzielenie przedmiotowego świadczenia (Stanisław Nitecki, Komentarz do art.83 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, LEX).

Nie ulega wątpliwości, że z tej formy pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych nie można wyprowadzić wniosku, że przyznanie tego rodzaju świadczenia jest obowiązkiem organu. Sąd podkreślił, że w uzasadnieniu decyzji pierwszoinstancyjnej organ wyczerpująco bowiem wyjaśnił motywy odmowy przyznania wnioskowanego świadczenia wskazując, iż w ramach budżetu na rok 2017 w Rozdziale : 85 508 :Rodziny zastępcze" § 3110 "Świadczenia społeczne" zaplanowano kwotę – 2 910 324,00 zł i kwota ta jest zabezpieczona na świadczenia obligatoryjne dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków zastępczych form opieki. W konsekwencji organ dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi na świadczenia fakultatywne. Nie ulega również wątpliwości, że organ nie może podejmować zobowiązań finansowych wykraczających poza otrzymany na bieżący rok plan budżetu na realizację poszczególnych świadczeń, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W tym stanie rzeczy, brak środków finansowych na pokrycie wnioskowanego świadczenia stanowiło, w ocenie Sądu, wystarczającą, uzasadnioną przyczynę nieuwzględnienia żądania skarżącej. Organ nie ma bowiem możliwości finansowych zrealizowania tego żądania. Niezależnie od uwarunkowań finansowych sąd podzielił ocenę organów, że w omawianym przypadku konieczność remontu łazienki wynikała z wieloletniej eksploatacji pomieszczenia, które jest do przewidzenia, zaś etapy tego zużycia mogły być widoczne w trakcie jego użytkowania.

Źródło: CBOSA

Pt., 1 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel