Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe zadania powiatowych urzędów pracy

Nowe zadania powiatowych urzędów pracy fotolia.pl

Pożyczki dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz dofinansowanie wynagrodzeń w kościołach wprowadziła tzw. Tarcza 4.0. (czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19). Obie formy wsparcia będą realizować powiatowe urzędy pracy.

Pożyczka dla organizacji pozarządowych

Zgodnie z nowododanym art. 15zzda tzw. specustawy covidowej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Właściwym do rozpatrzenie wniosku będzie powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę wnioskującego. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Jednocześnie przychód organizacji nie może przekroczyć 100 000 zł. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Starosta będzie zobowiązany do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconej pożyczki. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dofinansowanie wynagrodzeń

W specustawie dodano art. 15 zze(2) zgodnie, z którym starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Przepis stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku, w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. Podmiot, który uzyskał dofinansowanie jest obowiązany poinformować powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o zmianie danych, mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu.

W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość dofinansowania, powiatowy urząd pracy ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez podmiot. Podmiot, który otrzymał dofinansowanie jest obowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową, przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie (nie dotyczy to przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika objętego umową, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika, w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie.). W przypadku gdy podmiot, który otrzymał dofinansowanie na miejsce tego pracownika zatrudni inną osobę, zostaje ona objęta umową zawartą z powiatowym urzędem pracy.  Wniosek o dofinansowanie podmiot składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę wraz z wymaganymi ustawą oświadczeniami.

Koszty obsługi

Nowe zadania zostały wprowadzone na etapie prac w Sejmie. Pierwotnie ustawodawca, wprowadzając nowe zadania, zapomniał o zmianie art. 31q specustawy, który wskazywał źródła finansowania zadań realizowanych w ramach tzw. tarczy przez powiatowe urzędy pracy oraz przyznawał powiatom środki na obsługę zadań. W tej sprawie Związek Powiatów Polskich wystąpił o zmianę przepisów na etapie prac w Senacie. Dodatkowo sprawa została zgłoszona przez Związek Powiatów Polskich na posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 16 czerwca br. Przedstawiciele resortu zapewnili, że było to przeoczenie i, że stosowna zmiana zostanie wprowadzona w trakcie prac w Senacie. Tak też się stało. Ostatecznie w art. 31q specustawy covidowej został odpowiednio zmodyfikowany.

Umorzenie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

W trakcie prac nad tarczą 4.0. wprowadzono również zmiany, o które od dwóch miesięcy wnioskowała strona samorządowa a dotyczące zasad umarzania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Wprowadzono zasadę zgodnie, zgodnie z którą pożyczka będzie podlegała umorzeniu z mocy prawa pod warunkiem prowadzania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Co ważne w art. 97 wprowadzono zasadę, że umowy podpisane przez przedsiębiorcę przed dniem wejścia w życie ustawy nie będą wymagał aneksowania (art. 97 tzw. Tarczy 4.0.).

Czw., 25 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel